Rozhodli, že poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 1. a 31. 7. příslušného kalendářního roku.

Vznikne–li poplatková povinnost po druhém uvedeném datu, musí být poplatek uhrazen do 30 dnů ode dne, kdy povinnost platit poplatek vznikla.

Vyhláška také o fyzických osobách, které jsou od poplatku osvobozeny. Jsou mezi nimi například ti, kdo mají trvalý pobyt v Domově se zvláštním režimem, nebo čtvrté a další dítě v rodině za předpokladu, že se jedná o dítě nezaopatřené.

Vyhláška v Terezíně nabývá účinnosti od 1. ledna 2010.