„Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy korun dáváme 80 %, tj. miliardu korun, na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Obnova majetku je totiž v centru našeho zájmu, proto podíl prostředků určených na obnovu rok od roku roste. V rámci naší investiční akce budou v Máchově a Komenského ulici zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno přibližně 300 obyvatel," uvedl Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti.
Stávající jednotná kanalizace v obou ulicích je z betonu o vnitřním průměru 300 mm. Byla uvedena do provozu roku 1912. Je uložena převážně v místní asfaltobetonové a dlážděné komunikaci v hloubce cca 3,5 metru.

„Kanalizace je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka – koroze betonu je kolem 50 %, jsou viditelné praskliny, vrostlé kořeny, vypadané části trub a viditelná zemina. Důsledkem jsou vznikající kaverny a nátok balastních vod, což je nežádoucí stav – proto SVS rozhodla o rekonstrukci. V souběhu s kanalizací je v Komenského ulici veden páteřní vodovod vnitřního průměru 200 mm z azbestocementu (z roku 1956). Bude vyměněn zároveň s kanalizací, stejně jako litinový vodovod vnitřního průměru 70 mm v Máchově ulici (z roku 1930), který je zkorodovaný a inkrustovaný nad 30 %," přiblížil Jiří Hladík, mluvčí SVS.

Pro rekonstrukci kanalizace použijí zhotovitelské firmy potrubí z kameniny o vnitřním průměru 300 mm v celkové délce 457,4 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu o vnitřním průměru 200 mm v délce 373,33 metrů v Komenského ulici a potrubí z téhož materiálu vnitřního průměru 80 mm v délce 94 metrů v Máchově ulici. Součástí stavby je přepojení všech 35 stávajících domovních kanalizačních přípojek a přípojek od uličních vpustí a 26 vodovodních přípojek na trase. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu v původní trase.

„Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. června. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2015," doplnil mluvčí Jiří Hladík s tím, že je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2015 v této kategorii naplánováno celkem 18 staveb za 67,5 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 91,7 milionů korun.