V rámci projektu zahájeného v červnu loňského roku již byl detailně zmapován chod tří odborů úřadu, a to sociálního, ekonomického a správního. U konce je ekonomická analýza tří příspěvkových organizací města, a to Základní školy Na Valech, Městských kulturních zařízení a Technických služeb města Litoměřice.

Do projektu finančně podpořeného Evropským sociálním fondem a Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost jsou přímo či nepřímo zahrnuti všichni zaměstnanci úřadu.

Kromě zaměstnanců jsou do projektu zahrnuti také politici i další účastníci ze spádových obcí města. Část aktivit je zaměřená na implementaci modelu CAF, který je nástrojem řízení kvality, jenž byl vytvořen speciálně pro podmínky organizací veřejného sektoru.

Zabývá se vztahem úřad versus zaměstnanec, úředník a občan, ale i vedení města versus veřejnost. Je výsledkem spolupráce ministrů Evropské unie odpovědných za veřejnou správu.

„Jedním z cílů projektu je nastavit procesy řízení, chodu jednotlivých odborů a příspěvkových organizací měst tak, aby byly co nejefektivnější.
Což by se mělo projevit například v efektivnější spolupráci jednotlivých odborů, v plynulejším toku informací, dokumentů a podobně. To vše s cílem uspokojit potřeby občana co nejefektivněji a v co nejkratší lhůtě,“ informovala manažerka projektu Jana Vičarová.

Výstupem aktivit ukončených v listopadu příštího roku bude analýza organizování vnitřních činností úřadu, analýza současného stavu finančního plánování na městském úřadu, identifikace oblasti pro zlepšení řízení a spolupráce města a zřizovaných organizací, sebehodnotící zprávy a akční plán zlepšování s následnou kontrolou plnění cílů.

Eva Břeňová