Chce se zapojit do lodní dopravy na Labi, která se za poslední dva roky stala návštěvníky Litoměřicka hojně vyhledávanou.

„Byla už podána žádost o dotaci z ROP Severozápad, ve které jsme zažádali o finance na revitalizaci promenádních cest ve městě. V rámci toho bude u řeky Ohře vybudováno přístaviště,“ sdělila starostka Terezína Růžena Čechová.

„O zahájení realizace rozhodne to, zda nám dotace bude přiznána. Bohužel tuto akci nelze financovat z již přiznané půlmiliardové dotace z evropských fondů v rámci projektu Ministerstva kultury ČR. Stavební práce tak mohou začít nejdříve příští rok.“

Město Terezín již také schválilo uzavření nájemní smlouvy s Povodím Ohře na pronájem části parcely za účelem zřízení přístaviště. Vzhledem k tomu, že po Ohři nikdy lodě nepluly a Terezín nikdy přístaviště nemělo, bude za tímto účelem umístěno na levém břehu řeky poblíž výpustních stavidel z kanálů opevnění.

V tomto místě je zajištěna i dostatečná hloubka a šířka řeky pro provoz nízkoponorového plavidla s kapacitou 60 osob a s možností přepravy jízdních kol.

„Pomáháme již nyní najít vhodného dopravce,“ řekl Kamil Soukup z Centra cestovního ruchu v Litoměřicích.