S účinností od 1. ledna 2016 už platí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o omezení provozní doby pohostinských provozoven. Město tak bude regulovat činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek na svém území nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Vyhláška byla po rozpravě, kdy například Vladimír Čech doporučoval omezení pouze na obytné zóny, všemi hlasy zastupitelů přijata. „Až po schválení zastupitelstvem přišla na městský úřad petice občanů, kteří požadovali její zrušení. Na petici bylo v termínu odpovězeno. Rada města po půlročním působení vyhlášky se k její účinnosti vrátí a navrhne zastupitelstvu její zachování, případně změny," uvedl Robert Czetmayer, tajemník městského úřadu.

A co konkrétně zmiňovaná vyhláška stanovuje? Provozovny, které vyvíjejí hostinskou činnost a v jejich prostorách se pořádají kulturní, sportovní anebo jiné společenské akce, musí omezit provozní dobu od 22 do 8 hodin každého dne s výjimkou pátků, sobot a ostatních dnů, pokud po nich bezprostředně následuje státní svátek nebo ostatní svátky, kdy může provozní doba pohostinské provozovny zasahovat i do doby od 22 do 24 hodin. Na 1. ledna může provozní doba pohostinské provozovny zasahovat i do doby od půlnoci do 5 hodin. Výjimku může udělit rada města na základě žádosti provozovatele pohostinské provozovny a pořadatele akce. Výjimka však nesmí zasahovat do doby mezi 4 až 8 hodin a žádost musí být podána na městský úřad nejméně 30 dnů před termínem plánované akce.

Městský úřad připravuje i další obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě města. Podobné vyhlášky v minulosti vydala řada obcí, ale ve svém znění odporovaly platné legislativě.

„Takové vyhlášky nařídilo ministerstvo zrušit. My se chceme těchto chyb vyvarovat a v přípravě vycházíme ze zákona. Návrhem vyhlášky se bude zabývat 24. února městská rada, která ji doporučí ke schválení zastupitelům 16. března," vysvětlil Roman Vítek, vedoucí odboru kontroly městského úřadu.

První obecně závazná vyhláška letošního roku by se měla dotýkat práv a povinností všech fyzických osob, které se trvale nebo dočasně zdržují na území města nebo vlastní či užívají na jeho území nemovitost. To se týká i podnikatelů a právnických osob, které na území města vyvíjejí činnost, jež zasahuje nebo by mohla zasahovat do veřejného pořádku a čistoty města.

Stanoví se například doba nočního klidu či provádění hlučné práce. Zahrádkáři či chalupáři tak nebudou moci sekat trávníky nebo řezat dřevo motorovou pilou či cirkulárkou, jak se jim zachce. Vyhláška obvykle omezuje občany často kritizované volné pobíhání psů.