„Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy korun dáváme 80 %, tj. celou miliardu korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Obnova majetku je v centru našeho zájmu, proto podíl prostředků určených na obnovu rok od roku roste. V rámci této investiční akce budou v lovosické ulici Karla Maličkého zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno přibližně 25 obyvatel," uvedl Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti.

Stávající kanalizace je z betonu o vnitřním průměru 300 mm. Byla uvedena do provozu roku 1935. Je uložena v místní asfaltové komunikaci. Kanalizace je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka koroze betonu je nad 50 %, jsou viditelné praskliny, vrostlé kořeny, vypadávají části trub.

Důsledkem jsou vznikající kaverny a nátok balastních vod, což je nežádoucí stav proto SVS rozhodla o rekonstrukci. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti 1-2 metry od ní je vedený litinový vodovod vnitřního průměru 80 mm, pocházející z roku 1938. Řad je zkorodovaný a inkrustovaný do 30 %, proto bude vyměněn zároveň s kanalizací.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace v úseku od křižovatky ul. Maličkého s Krátkou ulicí až téměř k trati ČD použije potrubí z kameniny o vnitřním průměru 300 mm v délce 117 metrů.

Pro vodovod se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu o vnitřním průměru 80 mm v délce 116 metrů. Součástí stavby je přepojení všech devíti stávajících domovních kanalizačních přípojek a přípojek od uličních vpustí a osmi vodovodních přípojek na trase. Stavba bude realizována souběžně v otevřeném paženém výkopu, v původní trase. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. března 2015. Vlastní práce začnou od 1. dubna 2015 a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. června 2015.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2015 v této kategorii naplánováno celkem 18 staveb za 67,5 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 91,7 milionů korun.