Tento závěr vyplynul z šetření provedeného na počátku roku kontrolním výborem, jenž je poradním orgánem zastupitelstva. Má sedm členů, kteří reprezentují jednotlivé politické strany a nezávislá sdružení pracující v zastupitelstvu.

Za rok 2008 zaznamenal litoměřický úřad 36 stížností. O rok později jich bylo 47. Za první dva měsíce tohoto roku eviduje tři. Nejčastěji se týkaly hluku, sousedských sporů nebo chování úředníků.

„Řada z nich byla neopodstatněná, ovšem některé se zakládaly na pravdě, nebo alespoň částečně. Odpovědní pracovníci úřadu se těmito stížnostmi zabývali a v případě jejich oprávněnosti opravdu docházelo k nápravě,“ prezentoval výsledek jedné z kontrol předseda výboru a zastupitel Zdeněk Dušek.

V současné době obdobná kontrola probíhá v centrální školní jídelně, příspěvkové organizaci města. Loni byly podrobeny zkoumání městská kulturní zařízení, městská policie a lesní hospodářství.

Sedmičlenný kontrolní výbor se řídí zákonem o obcích. Do jeho kompetence patří hlavně kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva, stejně jako kontrola hospodaření, řešení stížností obyvatel, případně kontrola rozhodnutí finančního výboru.

K činnosti je pověřován městským zastupitelstvem poté, co mu KV předloží ke schválení plán činnosti. Zároveň jsou členové tohoto výboru účastníky všech výběrových řízení vyhlašovaných městem.

Eva Břeňová