Krajský úřad totiž aktuálně zrušil rozhodnutí o umístění stavby, které v květnu roku 2013 vydal lovosický stavební úřad. Podle kraje obsahuje řadu zásadních chyb, kvůli kterým je dokument nepřezkoumatelný a tudíž nezákonný.

Zpět do Lovosic

Členové Občanského sdružení Nové Klapý, kteří se proti rozhodnutí o umístění stavby odvolali, navíc žádali, aby se rozhodování kvůli možné podjatosti ujal jiný stavební úřad než lovosický. Tomuto požadavku kraj zatím nevyhověl a věc vrátil k novému projednání znovu do Lovosic.

„Rozhodnutí jsem ještě neviděl, mám pouze informaci, že krajský úřad věc vrátil. Myslím, že se k tomu postavil, jak měl," zhodnotil stručně Milan Rygl z Občanského sdružení Nové Klapý.

Chyby už v žádosti

Výtky má Krajský úřad Ústeckého kraje už k samotné žádosti firmy Volvo Group Czech Republic o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Žádost nebyla podepsána žádným z jednatelů společnosti uvedených v obchodním rejstříku. Žadatel dále také špatně vyplnil místo stavby. Zatímco projektová dokumentace uvádí plánovanou výstavbu na pěti parcelách, v žádosti firma uvedla pouze jednu.

Jiné kolonky ve formuláři firma buď nevyplnila dostatečně, nebo vůbec. Lovosický stavební úřad se podle kraje zásadními chybami ale nezabýval, a tudíž je nevyžadoval po Volvu ani napravit.

Z chyb úřadu√ chyby obsahovala již žádost firmy Volvo, které stavební úřad neodhalil a nežádal nápravu
√ procesních chyb se úřad dopustil v souvislosti s oznámením o započatém územním řízení
√ úřad chybně vymezil účastníky řízení, v důsledku čehož došlo k nezákonnému postupu při doručování písemností
√ úřad nerozvedl, zda je záměr v souladu s územním plánem
√ odůvodnění územního rozhodnutí obecně neobsahuje dostatečnou argumentaci

„Jelikož žádost o vydání územního rozhodnutí neměla předepsané náležitosti, bylo povinností správního orgánu pomoci žadateli její nedostatky odstranit a vyzvat jej k odstranění vad, což se nestalo," stojí v rozhodnutí krajského úřadu z 12. ledna.

Krajský úřad v odůvodnění svého rozhodnutí zmiňuje také procesní chyby lovosického úřadu v souvislosti s oznámením o zahájení územního řízení a pozvánkou k ústnímu projednání záměru i jejich vyvěšením na úřední desce.

Stavební úřad podle kraje také špatně stanovil okruh účastníků řízení a dotčených orgánů. „V důsledku čehož došlo k nezákonnému postupu stavebního úřadu při doručování jednotlivých písemností, což by mohlo mít negativní dopad na práva zúčastněných osob a subjektů," stojí dále v rozhodnutí kraje.

Také námitky občanského sdružení lovosický stavební úřad prý neposoudil dostatečně. Členové sdružení například vyjádřili obavu, že truck centrum v lokalitě významně zatíží veřejnou kanalizační síť. Úřad se přitom k této věci nevyjádřil.

„Postup stavebního úřadu byl v této věci chybný a je nutné jej napravit," vyjadřuje se kraj v lednovém rozhodnutí.

Povinností stavebního úřadu bylo podle kraje také posoudit možné vlivy stavby na okolí, které vzniknou jejím užíváním, což se nestalo. Stavební úřad má nyní navíc znovu projednat, zda je plánovaná stavba centra skutečně v souladu s územním plánem.