Obnovit společenský život na vesnicích nebo vyřešit nedostatek kvalitní pitné vody či nakládaní s vodou odpadní. To jsou hlavní cíle Spolku občanů pod Sedlem, o kterých v rozhovoru mluví jeho předsedkyně Alsu Chajbullinová.

Spolek občanů pod Sedlem oficiálně funguje od loňského ledna. Co bylo impulzem pro jeho založení?
Neformální skupina občanů se utvořila před více než třemi lety. Loni v lednu jsme se oficiálně registrovali jako právní forma spolku. Pomáhá nám to v lepší propagaci akcí a získávání prostředků. Cílem spolku je zvrátit trend vymírání vesnic a to ne jen demografický, ale kulturní a společenský. Lidé sedí u televize nedruží se a nadávají na poměry. Dle našeho názoru je lepší, když se lidé druží, dělají společně smysluplné věci a méně se věnují planému nadávání. Přišlo nám to jako dobrá myšlenka, setkávat se a dělat něco pro místo, kde žijeme a vychováváme své děti.

Eva Poláčková
Epidemioložka Poláčková: Nepodléhejte panice a důsledně dodržujte hygienu

Sdružujete obce, které spadají pod samosprávu Liběšic. Dohromady je těchto vesnic 14. Kolik z nich se do spolku přihlásilo a které to jsou?
Momentálně sdružujeme lidi z liběšické aglomerace, ale nebráníme se působit na regionální úrovni. Navazovat spolupráci s podobnými spolky v regionu, podporovat se. Nedávno jsme takto pomáhali při akci spolku Zubrnické museální železnice. Zapojit se do spolupráce s námi mohou všichni, kdo dohlédnou na Sedlo, konec konců jsme Spolek občanů pod Sedlem. Pravdou je, že sídlíme v Dolních Chobolicích a máme tu nejvíce aktivních členů, další členy máme v Soběnicích, Srdově a Horních Chobolicích. Jsou to ty největší místní části Liběšic.

Pro místní pořádáte řadu akcí. Jednou z nich byly i zimní dračky v Dolních Chobolicích a Soběnicích. Tento starý zvyk draní peří u nás v podstatě vymizel. Jaký měly vaše akce ohlas a jak probíhaly?
Chlapi na vesnici mají fotbal a pivo, mladí zas možnosti v okolí. Staré báby by si také rády poseděly u činnosti, při které by mohly ukázat fortelné ruce svého mládí. Dračky peří vyplynuly spontánně při diskusích s místními, co s dlouhými zimními večery. Některé místní ženy si na tradici pamatují z dětství. Zvykem bylo, že hospodářka připravila pohoštění, ženy se sesedly kolem stolu a celý večer draly a klábosily. Na první dračky nás k sobě pozvala rodina Hany a Františka Havlíkových z Dolních Chobolic, a protože to byla moc hezká společenská událost a byl zájem ji zopakovat, uspořádaly jsme ještě jedno draní v Soběnicích ve světnici u rodiny Jiřího a Markéty Doležalových. Dralo se peří hus místního chovatele. Během draní jsme si nechaly od pamětnic vyprávět, jak si tento zvyk pamatují z dětství. Akce měla úspěch. Příští zimu budeme pokračovat a plánujeme dračky rozšířit do dalších vesnic.

Ilustrační foto.
Litoměřice nabídnou žížalí kompostování. K novému zařízení pomůže dotace

Předposlední únorový víkend jste uspořádali také masopust, který byl neobvyklý tím, že průvod maškar vyrazil na cestu přes pět obcí. Zapojilo se hodně lidí?
Masopust pod Sedlem byl první ročník, nečekali jsme velký ohlas, protože ta tradice tu byla po léta přerušena. Ale lidé nezapomněli a byli skvělí. V den masopustu bylo téměř jarní počasí, sluníčko, muzika a zabijačkové dobroty vylákaly ven spoustu lidí. Hodně místních otevřelo brány svých dvorů, lidé průvodu přinášeli občerstvení. Na každém zastavení se hrálo, tančilo a hodovalo. Jak průvod procházel jednotlivými vesnicemi, přidávali se další lidé, převážně rodiny s dětmi. Zafungovala i spolupráce s místními spolky, podnikateli i zástupci obce Liběšice. Děkujeme paní Radce Černé a liběšickým hasičům, kteří lidem půjčovali masky, panu Pavlu Váchovi ze ZD Liběšice - středisko ovoce v Soběnicích za traktor a babosed pro dětí, řidiči traktoru Zdeňku Cucovi. Děkujeme i zastupitelům, Aleně Knobové za konzultace k tradici masopustu v našich obcích, panu Eliáši Puškárovi ze Soběnic za aktivní účast na akci. V neposlední řadě děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří se zapojili. Cesta přes pět obcí trvala průvodu bezmála 5 hodin. Spolek bude masopust ve vesničkách dále rozvíjet. Mluvili jsme o tom s panem starostou Jaroslavem Nepovímem, který uvažuje, že příští rok by se obec Liběšice připojila k oslavám a znavené maškary v cíli pohostila. Zorganizovat tak velkou akci bylo pro spolek náročné časově i finančně, ale přístup místních lidí byl tak srdečný, že se těšíme na příští rok.

Jaké další akce jste v poslední době připravovali?
Náš záběr je široký od dětí po seniory. Tradiční sousedské akce, jako pálení čarodějnic, den dětí, rozsvícení vánočního stromu, obnova lidových tradic, draní peří, masopust, vzdělávací cestopisné a místopisné přednášky, promítání historickými map Liběšicka. Dokumentujeme také místní relikty drobných církevních památek (boží muka, smírčí kříže) a v neposlední řadě se věnujeme komunálním tématům, jako je například voda, odpady a ochrana krajiny venkovského charakteru. Organizujeme veřejné diskuse, účastníme se zastupitelstev, komentujeme veřejné dění v našich obcích přes web podsedlem.cz nebo fb stránky Liběšické vesničky.

Jak obyvatelé vesnic, kde se dříve tolik akcí nedělo, vaší činnost přijímají?
Různě. Aktivní a pozitivně ladění lidé to přijímají pozitivně a aktivně. Snaží se spolku při akcích pomáhat. Většinou jsou to mladí lidé s dětmi nebo aktivní senioři. Někteří lidé jsou nedůvěřiví, nejsou zvyklí, že někdo ve svém volném čase dělá něco ve veřejném prostoru. To je stejné v každé jiné vesnici. Našim cílem je podpořit veselé lidi, kteří mají chuť spojit úsilí a něco tvořit.

Sázení stromů

Vaší nejbližší akcí bude sázení stromů. Můžete projekt přiblížit?
Ve spolku máme i místní zemědělce. Velice vítáme jejich snahu o navrácení původního rázu krajiny. K tomu má pomoci i náš příští projekt. Vedeme ho ve spolupráci s místní farmou rodiny Jandových. Akce by měla přispět návratu původních ovocných odrůd vysokokmenů do krajiny CHKO České středohoří. Letos budeme pořádat dvě veřejné výsadby stromů podél staré polní cesty v Dolních Chobolicích. Žádali jsme podporu u Nadace Partnerství, v časovém presu jsme vypracovali žádost na výsadbu stromů a jejich následnou údržbu, fotodokumentaci polní cesty, mapy, rozpočet, grafy, důvodové zprávy, návrhy. A vyšlo to. Z více než 200 různých obcí a organizací, je náš spolek mezi 20 vítězi.
Velkým tématem vašeho spolku je voda a nakládání s ní. Upozorňujete na problém nedostatku kvalitní pitné vody v některých místních částech.

Jak na tom vesničky pod Sedlem s pitnou vodou jsou?
Špatně. Voda pitná i odpadní je celostátním tématem posledních let. Spodní voda je kontaminována předešlými nešetrnými zemědělskými zásahy a nepřispívá tomu ani velká bolístka českého venkova v podobě vypouštění žump. Studny vysychají a voda je nevalné kvality. Kromě samotných Liběšic, Trnobran, Srdova a Mladé je zbylých 11 našich vesniček bez kvalitního zdroje pitné vody.

Co s tím?
Loňské léto jsme pomáhali starší rodině v jedné vesničce hledat klíč od obecní studny. Chtěli se podívat na stav vody ve studni. Byli několik měsíců bez vody, museli ji dovážet od přátel z Ústí. Tito senioři nám sdělili, že za posledních 70 let tu tak nízký stav vody ještě nezažili. Já svým třem dětem kupuji pravidelně balenou vodu, protože ve studni je nekvalitní a obecní zdroj pitné vody v obci nemáme. Dvacet let lidé z místních částí Liběšic čekají na centrální vodovod a kanalizaci. Domnívám se, že situace je řešitelná. Centrální vodovod je práce pro komunální politiky na dlouhé roky, ale vybudovat jednu obecní studnu s kvalitní pitnou vodou v každé vesnici by bylo rychlé a dostupné řešení, které by prozatím občanům dodalo trochu klidu.

Snažíte se řešit i problém odkanalizovaní místních částí. Je v této věci nějaký posun?
Ano, to je velké téma našeho spolku a spoustu věcí jsme se díky němu naučili. Tři roky jsme vyvíjeli rozsáhlou konzultační a organizační činnost. Chtěli jsme pomoci vesnicím, které trpí havarijním stavem vod i úrovní obecné hygieny (komu by voněla sousedova žumpa vypouštěná na pozemek často vedle studny?). Získali jsme první ostruhy v dotačních titulech Státního fondu životního prostředí a díky podpoře Nadace VIA jsme organizovali velké veřejné setkání občanů, zastupitelů a odborníků na téma Voda pitná a odpadní. Po tomto setkání nám nové vedení obce vyšlo vstříc. Jsem za to ráda, obec Liběšice letos začala občanům poskytovat dotace na domácí čistírny odpadních vod. Většina vesnic v okolí Liběšic leží na území chráněné krajinné oblasti. Obec Liběšice zřizuje základní školu, která má po celé republice věhlas nejlepší ekoškoly. Nejsme ekoteroristé, ale otázka k zamyšlení pro naše komunální politiky i občany. Jaký má smysl učit naše děti, že se mají chovat šetrně vůči krajině, když ve vesnici za školou je z důvodu neřešené situace s odpadní vodou, běžnou praxí vypouštět žumpu do potoků?

Práškování Čmeláky na Litoměřicku
OBRAZEM: Do oblak. Zemědělci zapojili do prací na poli legendární Čmeláky

Činnost místních spolků je obvykle podporována obcí. Podporuje vás vedení obce?
Na to se nás lidé často ptají. My nežádáme obec o podporu všech spolkových aktivit. Po obci bychom chtěli, aby pravidelně podporovala akce běžné pro každou českou vesnici, například dětský den, čarodějnice nebo rozsvícení vánočního stromu. Máme 14 vesnic, v některých tyto společenské akce ještě probíhají. Organizují je spolky nebo aktivní občané. Jsou to veřejné akce, přitom je tito aktivní lidé musí doplácet ze své kapsy. Dalo by se říci, že jsou trestaní za to, že chtějí dělat něco pro svoji vesnici. Není divu, že v dalším roce vyhoří, rezignují a ve vesnici lidově řečeno chcípl pes. Myslím, že tak by to nemělo fungovat. Jde-li o každoroční veřejné akce, má mít každá vesnice možnost čerpat z veřejného rozpočtu.

Co by pomohlo?
Velmi by nám pomohlo pravidelné setkávání zástupců obce a všech místních spolků třeba jednou až dvakrát ročně. Šlo by o sladění termínů akcí, vytvoření pravidel pro přidělování finanční podpory pro místní spolkovou činnost. Nicméně máme za sebou i několik úspěšných jednání s obcí Liběšice, za což zastupitelům pod taktovkou starosty Jaroslava Nepovíma touto cestou veřejně děkujeme.

Pokud by někoho činnost spolku oslovila a chtěl by ho podpořit, existuje nějaká možnost?
Ano, nás by to velmi potěšilo. Vzhledem k tomu, že činnost spolku je činnost nadšenců, přátel a dobrovolníků, tak vítáme podporu jakéhokoliv druhu. Pro nás to znamená, že naše snahy mají smysl. Je možné nás podpořit darem materiálním, často například hledáme možnosti levného tisku. Finanční dar mohou lidé poslat na účet spolku. Potěší nás i nabídka smysluplné spolupráce, dobrovolnická pomoc při přípravách akcí i milé slovo. Více informací o nás naleznete na webu spolku podsedlem.cz. Lze nám napsat e-mail na: spolek@podsedlem.cz.

Alsu Chajbullinová
• Předsedkyně Spolku občanů pod Sedlem, parazitoložka
• Mezi její záliby patří České středohoří, Centrální Asie, chov oslů a milující rodina