Práce, které jsou svým rozměrem v evropském měřítku ojedinělé, mají být hotové do konce tohoto roku. Vedle oprav ve stokách bylo třeba provést ojedinělou penetraci vrstvy nad klenbou kanalizace, což bylo zvlášť náročné při zachování provozu na komunikacích.

Zhotovitel použil sice ne novou, ale pro tak velký rozsah prací ojedinělou technologii, která se osvědčila. Penetrace nadloží stok na některých místech pomohla ke stabilitě komunikací, když se například vyplnily povodní vzniklé kaverny.

„Věřím, že práce budou do konce letošního roku ukončeny. V současné době stavba ještě není dokončena, ale už se zabýváme kontrolou kvality, aby se podařilo včas odstranit závady. Nevidíme to jako problém, jsme si vědomi, že na stavbě pracovala řada part a ne všechny odváděly stejné výkony. Přejímání díla na páteřních stokách bude probíhat od příštího týdne, na ně od konce roku naváže přebírání podružných řadů. Budeme mít měsíc nato, abych zhotoviteli zdokumentovali naše připomínky," vysvětlil Robert Czetmayer, tajemník Městského úřadu v Terezíně.

Kanalizace v Terezíně pochází z roku 1780 a od té doby nebyla opravována v tak velkém rozsahu. Na jejím stavu se podepsal nejen zub času, ale hlavně povodně. Hlavní stoka o celkové délce přes čtyři kilometry je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, podružné stoky jsou o trochu delší a patří městu. Za zhotovitele bylo vybráno sdružení firem Čermák a Hrachovec.

První stavba si vyžádala 93 milionů korun, druhá 75 milionů korun, obě dotacemi podpořil stát. Dělníci pracovali pod zemí, dno stok vyplnili čedičovou vystýlkou, opravovali, dozdili a vyspárovali téměř 70 kanalizačních šachet, na 160 odbočných řadů a 270 různých zděných nebo trubních přípojek.

Terezín a jeho části Nové a České Kopisty mají funkční kanalizace. Na její realizaci čekají ještě obyvatelé Počapel. „Město chce investici urychleně realizovat a splnit tak slib, který jim dalo. Je vyhlášena výzva, kterou s poskytovatelem doplňujeme. V současné době připravujeme žádost a výběrové řízení. Co se týká Počapel, chceme ještě jednou pro tuto lokalitu vyhodnotit na základě studií technickou proveditelnost a efektivitu protipovodňových opatření," uvedl tajemník.