Obyvatelé z okolí provozu jsou ale stále znepokojeni. Zápach z Preolu neustal, někomu navíc vadí také hluk.

„Už od léta mě obtěžuje neznámý hluk přicházející ze strany od Lovochemie. Domnívám se, že souvisí s otevřením Preolu. Cítím nepříjemný pocit, bolí mě uši, často mě bolí hlava, špatně spím. Podle informací od ostatních nejsem jediná, koho tento hluk obtěžuje,“ stěžuje si Hana Poláčková z Keblic.
„Od léta loňského roku vnímám nepříjemné dunění. Dcerka se mi budí několikrát za noc, u rodičů v Litoměřicích spí bez problémů. Mně jde hluk do spánků a často mě bolí hlava,“ říká další obyvatelka Keblic Kateřina Petrželková.

Zápach obtěžuje desítky občanů
„Evidujeme několik stížností. Dvě větší stížnosti podali formou petice obyvatelé Lukavce a Keblic, dalších zhruba deset občanů se vyjádřilo individuálně. Všechny se týkají zápachu, na hluk přišla jen jedna stížnost,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Lovosice František Budský. Jak vysvětlil, stížnosti jsou k řešení předávány krajskému úřadu.

Jste nespokojeni? Informujte Město
Lovosický OŽP již v minulosti vyzýval občany, aby úřadu sdělovali, co slyší a cítí. „Tato výzva stále trvá, lidé by nás měli informovat,“ vyzývá i nadále členka komise životního prostředí a bývalá vedoucí odboru Dana Tschakertová. OŽP s Preolem i Lovochemií komunikuje a dostává od chemiček informace o všech záměrech i změnách v provozu. Podle vedoucího odboru je spolupráce na velmi dobré úrovni a situace se zápachem se zlepšila o 60 %. Další změny mají nastat.

„Od zahájení zkušebního provozu byl dodavatel mnohokrát upozorňován na nutnost dodržování všech emisních parametrů včetně pachových látek,“ informovala společnost Preol s tím, že odstraňování zápachu je stále předmětem reklamace. Ze strany Preolu již měly být nalezeny hlavní zdroje zápachu a nyní probíhá jeho odstraňování.

Zápach měří akreditované firmy
Nezávislá měření prokázala zlepšení o zmíněných 60 %. „To je sice velký pokrok, ale pro nás nedostatečný a chceme po dodavateli díla provedení dodatečných opatření na další snížení,“ přislíbil Preol. Lovochemie se podle informace od tiskové mluvčí Ireny Vodičkové potíže se zápachem netýkají.

Hluk je podle obou chemiček v normě
Hladina hluku se podle obou společností pohybuje v zákonem dané normě. „Z dosud realizovaných měření vyplývá, že hluk pocházející z areálu Lovochemie celkově nepřekračuje hygienické normy,“ uvedla mluvčí Lovochemie Irena Vodičková. Přesto podle ní Lovochemie realizuje protihluková opatření na vytipovaných zařízeních.

Preol údajně podle hlukové studie také nepřekračuje zákonné a v rámci stavebního řízení nařízené limity. Přesto společnost plánuje další měření, která by měla výsledky studie potvrdit.

„Nezávisle na požadavcích státní správy jsme nechali zpracovat i dodatečné autorizované měření, které by mělo naměřenou úroveň hluku potvrdit,“ uvedli zástupci Preolu. Sledovat plnění hlukových limitů je také v kompetenci Krajské hygienické stanice.

„Krajská hygienická stanice eviduje jednu stížnost na hluk. Bylo již provedeno měření, budeme je ale znovu opakovat. K překročení limitu nedošlo, ale je potřeba změřit frekvence zvuku. Této paní bude zřejmě vadit spektrum tohoto hluku. Další měření proběhnou v předem neohlášeném termínu,“ řekl ředitel Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Josef Trmal.

Vyjádření Preolu z 27. dubna 2010

Jakým způsobem řešíte unikání zápachu z provozu?

Od zahájení zkušebního provozu byl generální dodavatel, společnost Chemoprojekt, a.s. mnohokrát upozorňován na nutnost dodržovaní všech emisních parametrů, včetně pachových látek. Generální dodavatel se v uzavřeném kontraktu zavázal, že zařízení dodané výrobní jednotky umožní její provozování bez obtěžujícího zápachu a splní všechny další zákonem předepsané limity. Na základě výsledků měření intenzity zápachu dvou nezávislých akreditovaných laboratoří se podařilo identifikovat hlavní zdroje pachových látek a byly navrženy možné způsoby jejich odstranění. Nejrychleji realizovatelný postup, byť není nejlevnější, je právě realizován za pomoci odborné firmy se zkušenostmi v odstraňování zápachů z obdobných výroben.
Do výduchů bylo nainstalováno rozprašovací zařízení kapalné polymerní látky likvidující zápach. Jedná se o specielní kapalinu navrženou zahraničním licenzorem, která byla vyvinuta pro zpracování řepkového oleje a s úspěchem aplikována na obdobné výrobně ve Francii.
V současné době je občasné šíření zápachu z výrobny Preol stále ještě předmětem reklamace díla. Přesto lze již nyní na základě autorizovaných měření konstatovat, že došlo k výraznému zlepšení. Další optimalizací chodu technologie výroby hledáme možnosti zvýšení účinnosti pro likvidaci pachových látek.


Odkud pochází a proč jeho intenzita výrazně kolísá?

Základní surovinou pro výrobu v PREOL, a.s. je polní plodina – řepka olejná. Ta se v průběhu naší technologie postupně ohřívá až na teplotu 90 st. C. Při ohřevu se z řepky uvolňují přítomné přírodní esence a aromatické látky, přestože jsou přítomny v řepce ve velmi malém množství.
V případě Preolu se tedy jedná se o přírodní pachové látky z řepkových semínek a jejich úroveň intenzity kolísá díky provádění technických opatření na jejich likvidaci.


Byla učiněna nějaká opatření na odstranění zápachu?

Viz otázka č. 1. - Snížení emisí pachových látek bylo naměřeno a prokázáno nezávislou odbornou firmou o 60% v porovnání s prosincem 2009. To je sice velký pokrok, ale pro nás nedostatečný a chceme po dodavateli díla provedení dodatečných opatření na další snížení.


Plánujete ještě nějaké změny a další opatření?

Další plánovaná opatření
a. Budou dokončena technická opatření, která provádí dodavatel (Chemoprojekt). Ten deklaruje zvýšení účinnosti na 90% odstranění pachové zátěže.
b. Současně pokračují přípravné práce na alternativních řešeních. V případě, že Chemoprojektem prováděná opatření nebudou účinná, zahájíme do konce května realizaci náhradního řešení. Jeho účinnost chceme následně ověřit prokázat provozním pokusem.


Jak jste na tom s dodržováním stanovených limitů? Za jakých podmínek jsou prováděna měření?

Emisní limity pro pachové látky nejsou legislativně v ČR stanoveny. Měření koncentrace je prováděno dynamickou olfaktometrií podle standardu Evropské normy. Vlastní měření provádí autorizované externí firmy.


Odkud pochází největší hluk? Jaká je jeho intenzita?

V rámci zkušebního provozu jsme zadali hlukovou studii, z jejíchž výsledků vyplývá, že díky technické úrovni moderní technologie je úroveň hluku podstatně nižší než stanovují zákonné, a v rámci stavebního řízení nařízené, limity. Úroveň hluku nepřekračuje okolní hlukové emise. Nezávisle na požadavcích státní správy jsme nechali zpracovat i dodatečné autorizované měření, které by toto mělo potvrdit. O výsledcích této studie budeme veřejnost informovat.