Dotaz: Dobrý den, mám syna, který má trvalý pobyt hlášený v mém bytě, kde neplatí nájemné. Já žiji se svým partnerem v jiném městě. Byt nemůžu ani pronajmout, ani prodat, protože můj syn hodně cestuje po světě, vrací se do bytu jednou, dvakrát do roka a pobývá zde pak bezplatně několik měsíců, dokud zase neodcestuje.

V poslední době pobývá v tomto bytě i se svojí manželkou, která v tomto bytě nahlášena trvale není, ale byt používá. Já platím celý nájem, musím platit veškeré další výdaje spojené s bytem, jako je elektřina, daně atd. Slibům, že se z bytu odstěhuje natrvalo, už nevěřím. Prosím, poraďte mi, jak syna legální cestou vystěhovat s nejmenšími finančními náklady. Dekuji!

Odpověď: Váš syn nemá k bytu žádné užívací právo, které by bylo založeno např. nájemní či podnájemní smlouvou nebo věcným břemenem. Proto můžete u soudu podat žalobu na vyklizení bytu, která bude směřovat proti Vašemu synovi a jeho manželce. V žalobě je třeba uvést důvod požadovaného vyklizení, tj. neoprávněné užívání bytu osobami, která nemají k nemovitosti žádná užívací práva a Váš nesouhlas s tím, aby byt užívaly.

Jste-li vlastníkem bytu, přiložte výpis z katastru nemovitostí. Jste-li nájemcem, přiložte kopii nájemní smlouvy. Žaloba musí obsahovat tzv. petit, tzn. návrh, jakým způsobem by mělo být ve věci rozhodnuto. Žaloba se podává u okresního soudu, v jehož obvodu se byt nachází, ve třech vyhotoveních (jednou pro soud a po jednom vyhotovení pro každého ze žalovaných).

Účastníky řízení, kterými jste Vy na straně žalobce a Váš syn s manželkou na straně žalovaných, musíte označit jménem, pokud možno i datem narození a adresou. Na žalobu nalepte kolek v hodnotě 1000Kč a vlastnoručně ji podepište a datujte. Zašlete doporučeně poštou, nebo předejte do podatelny soudu, na svou kopii žaloby si nechte potvrdit přijímací razítko.

Doporučuji před podáním žaloby poslat oběma doporučený dopis, kde je vyzvete k vyklizení bytu a předání klíčů ve stanovené lhůtě – např. 2 týdnů a zároveň je upozorníte, že pokud v uvedené lhůtě neučiní patřičné kroky k vyřešení situace, podáte žalobu na vyklizení bytu a budete po nich požadovat náklady řízení.