Dotaz:
Dostal jsem se do situace, kdy jsem nesplácel po nějakou dobu své dluhy. Některé z nich jsou vymáhány exekucí. Snažím se některé exekuce splácet, ale není v mých silách zaplatit je všechny najednou.

Jsem ženatý, mám dvě nezletilé děti a v současné době jsem registrovaný na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Bohužel, zatím jsem nebyl úspěšný při hledání práce. Je to pro mne i pro mou rodinu bezvýchodná situace. Mám nějaké možnosti, jak věc řešit?

Odpověď:
Máte možnost požádat exekutora, který je pověřený provedením exekuce k vymožení dlužného závazku, o odklad exekuce dle ustanovení §266 odst.1 občanského soudního řádu a ustanovení §54 exekučního řádu.

Výkon rozhodnutí (resp.exekuce) může být odložen, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.

Návrh na odklad exekuce se podává u exekutora, který byl pověřen provedením exekuce. Důležité je, aby návrh na odklad měl veškeré náležitosti. Tj. musí být jasné, kdo návrh podává, komu je návrh určen, čeho se navrhovatel domáhá, je třeba datovat návrh a podepsat.

Neurčitý, nesrozumitelný návrh nebo takové podání, ke kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu, může exekutor odmítnout, pokud nelze pro tyto vady návrhu o něm rozhodnout. Platí zde, že oprava návrhu není pro tento návrh přípustná.

Pokud tedy Vaše podání nebude mít všechny náležitosti, aniž byste mohl opravit či doplnit návrh, bude tento odmítnut. Na druhé straně Vám však nic nebrání v tom podat pověřenému exekutorovi nový návrh na odklad exekuce.

Nevyhoví-li exekutor návrhu na odklad exekuce do 7 dnů, postoupí jej společně s exekučním spisem k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o něm rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů. Do doby vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce nečiní exekutor žádné úkony směřující k realizaci exekučního pověření.

Jestliže Vám pověřený exekutor povolí odklad exekuce, stanoví zároveň, na jak dlouhou dobu se provedení exekuce odkládá.

Tímto úkonem se nezbavíte svých povinností vůči exekutorovi, ale můžete některé z Vašich povinností odsunout na dobu, kdy se Vaše situace zlepší, či budete mít splacený jeden z Vašich závazků a budete moci splácen jiný.