Kdo má nárok na dávky?

Systém státní sociální podpory (SSP) je upraven zákonem č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře. Nárok na dávky má pouze fyzická osoba a s ní společně posuzované osoby, které jsou hlášeny k trvalému pobytu na území České republiky, a občané Evropské unie krytí nařízením EP a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009 nebo nařízením Rady (ES) č. 1408/71 a 1612/68.

U cizince se za trvalý pobyt na území České republiky považuje pobyt po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu. Do doby 365 dnů pobytu na území České republiky se nezapočítává doba, kdy je osoba žadatelem o udělení azylu ubytovaným v pobytovém středisku Ministerstva vnitra ČR. Od roku 2008 dávky státní sociální podpory náleží rovněž dalším v zákoně o SSP uvedeným osobám, které nemají na území České republiky trvalý pobyt.

Při posuzování nároků na státní sociální podporu (SSP) se netestuje majetek rodiny, pouze příjmy občanů, a to také pouze u některých dávek.

Systém SSP chápe rodinu jako soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti. Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále pokud se buďto připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let.

Při posuzování nároků na dávky SSP se netestuje majetek rodiny, pouze příjmy, a to také pouze u některých dávek. V závislosti na příjmu rodiny jsou poskytovány přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, porodné. Bez ohledu na příjem rodiny se poskytuje rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, pohřebné.

Základem pro stanovení nároku a výši dávek včetně určení hranice příjmů občana či rodiny je životní minimum.

Co v přípasdě rodiny rozhoduje o poskytování dávky SSP? Může rodina pobírat více dávek SSP?

Dávky SSP zohledňují jak příjmovou, tak i sociální situaci rodiny. Čím je v rodině více nepříznivých sociálních událostí, tím více a vyšších dávek je rodině poskytováno. Rodina může pobírat více dávek SSP souběžně.

Příjmy rozhodné pro nárok na dávky SSP zahrnují především příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a dále dávky nemocenského a důchodového zabezpečení a podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci včetně obdobných příjmů z ciziny. Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. „čisté“ příjmy, tj. příjmy po odpočtu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a po odpočtu daně z příjmu, příp. výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení podle zákona o daních z příjmů. Do příjmu se nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely stanovení rozhodného příjmu osobou společně posuzovanou. Taxativní výčet rozhodných příjmů je uveden v § 5zákona o SSP.

Kde lze žádat o dávky?

Žádosti o poskytování dávek SSP vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce ČR dle místa trvalého pobytu osoby, která uplatňuje svůj nárok na dávky. Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV.

Zpracovala Andrea Valešová, Úřad práce ČR, krajská pobočka Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Litoměřice