Hodnoceny byly odtokové a erozivní poměry, navržen systém protierozních a protipovodňových opatření a cestovní síť. Pozváni byli vlastníci pozemků, hospodářské subjekty, zástupci samosprávy a dotčených orgánů státní správy.

Pozemkové úpravy v okrese Litoměřice už proběhly před lety v katastrech obcí Libotenice a Chodouny Lounky. Obcím Vražkov a Mnetěš se po řadě let snažení podařilo k zahájení vyjednávání o pozemkových úpravách získat souhlas vlastníků pozemků, jejichž plocha je vzhledem ke katastru nadpoloviční. Společně požádaly Pozemkový úřad o zahájení přípravy pozemkových úprav.

„Pokud by všechno probíhalo ideálně, mohly by být hotové do tří až pět let. Střízlivé odhady jsou však až dvakrát delší. Jedná se o velmi citlivý proces vysvětlování a vyjednávání, při kterém vlastníci pozemků musejí v lecčem ustoupit. Protože naše obce se nacházejí pod Řípem v malém údolí, požádali jsme Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy o stanovisko k odtokovým a erozivním poměrům. Jeho odborníci nám, k tomu připravili návrhy patřičných opatření, která jsou spolu s návrhem cest jejich důležitou součástí.

Oba katastry jsou chudé na vodní zdroje, proto se v návrzích počítá s ošetřením a využitím několika pramenišť pod Řípem a s vybudováním, respektive s obnovou, tří rybníků. Nechali jsme, obdobně jako Mnetěš, udělat certifikovaný rozbor kvality vody. Naší snahou je vrátit potůčkům v některých jejich regulovaných úsecích původní koryto, aby voda z regionu tak rychle neodtékala," uvedl Vítězslav Škoda, místostarosta obce Vražkov.

Pozemkové úpravy obsáhnou územní plány obcí a Ústeckého kraje, své návrhy do něho můžou vložit samotní vlastníci pozemků, ale například i spolky. Očekává se od nich vytvoření pořádku v evidenci a vlastnictví pozemků a jejich využívání. V návrzích může být obnova sadů a vinic, které v minulosti pod Řípem rodily.