Na jednání byl připomenut letos ukončený projekt meziobecní spolupráce, který byl v říjnu i vyhodnocen. Jelikož většina obcí ze svazku je současně členy Místní akční skupiny Podřipsko, hovořilo se i o jejích aktivitách.

„Naše MAS prokázala, že je schopna podílet se na realizaci programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Nyní dokončujeme dokument komunitně vedeného místního rozvoje pro období do roku 2020, do kterého byly na základě diskusí s občany zapracovány potřeby obyvatel Podřipska. Od příštího roku budeme moci schvalovat pro náš region finanční prostředky z fondů EU. Podle počtu obyvatel regionu by to mělo být 81 milionů korun," uvedla předsedkyně MAS Podřipsko a starostka Vražkova Jaroslav Smetanová.

V příštím roce čeká MAS příprava akcí ze čtyř projektů Životní prostředí, Integrovaný regionální operační program, Zaměstnanost a Program rozvoje venkova. V minulých dnech proběhlo první setkání s řediteli základních a mateřských škol v obcích regionu Podřipsko k zapojení do projektu místního akčního plánu vzdělávání. Ten má za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání podporou spolupráce zřizovatele se všemi místními složkami, které se na vzdělávání podílejí.

„Požádali jsme starosty, aby pomohli ředitelům škol s vyplněním dotazníků, které v minulých dnech obdrželi z ministerstva. Očekávaným výstupem tohoto místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v místě a o souboru aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů," doplnila mluvčí MAS Klára Kolorosová.

Hlavním cílem místního akčního plánu vzdělávání je podporovat v obcích rozvoj potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let. Hlavní důraz je přitom kladen na děti ohrožené školním neúspěchem.

MAS Podřipsko má v současné době 52 členů převážně obcí o celkovém počtu 35 tisíc obyvatel a ploše 249 kilometrů čtverečních. Jednou z důležitých činností MAS je poradenství v oblasti žádostí o dotace včetně jejich kompletního zpracování.