Diecézní biskup Mons. Jan Baxant (sídelní biskup litoměřický) zveřejnil jeho jméno v úterý 22. června 2016 při mši svaté v kostele Všech svatých v Litoměřicích. Úřad generálního vikáře bude vykonávat od 1. července 2016.

Novým generálním vikářem litoměřické diecéze se stal P. Martin Davídek, biskupský vikář pro pastoraci a sídelní kanovník Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích. V této službě nahradí P. Stanislava Přibyla CSsR, který po sedmi a půl letech v úřadu generálního vikáře litoměřické diecéze končí.

V dubnu letošního roku byl totiž na 105. plenárním zasedání České biskupské konference, které probíhalo v severočeských Hejnicích, zvolen novým generálním sekretářem České biskupské konference a odchází tak do Prahy. S úřadem generálního vikáře litoměřické diecéze se P. Stanislav Přibyl rozloučil při mši svaté ve středu 22. června 2016 v kostele Všech svatých v Litoměřicích.

Slavnost se konala za účasti kněží litoměřické diecéze, nejbližších rodinných příslušníků P. Stanislava Přibyla, jeho spolupracovníků a dalších mnoha pozvaných hostů.

Hlavním celebrantem děkovné mše svaté byl biskup Jan Baxant.

Mons. Jan Baxant zde P. Stanislavu Přibylovi za jeho službu poděkoval a novému generálnímu vikáři P. Martinu Davídkovi popřál hojnost Božích milostí, ochranu Panny Marie a mocnou záštitu a přímluvu všech svatých.

P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR nyní bude působit v Praze. Ve funkci generálního sekretáře České biskupské konference nahradil Mons. Tomáše Holuba, který se od dubna letošního roku stal plzeňským biskupem a stojí v čele plzeňské diecéze.

Generální vikář je nejbližším spolupracovníkem diecézního biskupa, má tutéž výkonnou moc. Stejně jako diecézní biskup je statutárním orgánem Biskupství litoměřického. Generální vikář je ředitelem biskupské kurie (tj. úřad litoměřického biskupa tzn. je to ústřední úřad celé diecéze).

Diecéze litoměřická se rozkládá na území pěti krajů České republiky (na území Ústeckého a Libereckého kraje, částečně zasahuje do Královéhradeckého a Středočeského kraje a okrajově do Karlovarského kraje).


Životopis nového generálního vikáře litoměřické diecéze P. ICLic. Mgr. Martina Davídka:

Narodil se 31. 12. 1966 v Praze. V roce 1985 maturoval na Středním odborném učilišti polygrafickém v Praze v oboru typografie. Po absolvování dvouleté základní vojenské služby pracoval od roku 1988 v tiskárně Naše vojsko a od roku 1992 v redakci hospodářského a podnikatelského listu Českomoravský profit a v dalších periodikách.

Teologická studia zahájil na podzim roku 1995 v Teologickém konviktu v Litoměřicích a dále v nich pokračoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvoval v roce 2001. Dne 23. 6. 2001 byl vysvěcen na jáhna a poté ustanoven prefektem v litoměřickém Teologickém konviktu, kde vyučoval studenty bohosloví základy teologie. Kněžské svěcení přijal z rukou biskupa Mons. Josefa Koukla v Litoměřicích 29. 6. 2002.

V letech 2002-2003 byl farním vikářem Římskokatolické dómské farnosti u sv. Štěpána v Litoměřicích, dále ředitelem Diecézního domu kardinála Trochty v Litoměřicích a vykonával duchovní správu v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. V letech 2003-2005 spravoval Římskokatolickou farnost děkanství Děčín I a excurrendo dalších pět farností.

V roce 2005 byl jmenován sekretářem biskupa Mons. Pavla Posáda, sekretářem litoměřického vikariátu a tiskovým mluvčím litoměřického biskupství. V roce 2006 se stal členem Kněžské rady. Byl zároveň členem Rady Katolického týdeníku. Působil jako kaplan v Hospici sv. Štěpána. V roce 2007 byl pověřen funkcí šéfredaktora diecézního časopisu Zdislava. Po odchodu biskupa Mons. Pavla Posáda do Českých Budějovic pracoval na ordinariátu Biskupství litoměřického pod vedením administrátora diecéze Mons. Dominika Duky. Po příchodu biskupa Mons. Jana Baxanta v roce 2008 se stal jeho sekretářem.

V letech 2009-2012 studoval kanonické právo na Papežské lateránské univerzitě v Římě, studium zakončil licenciátem. V roce 2009 byl jmenován členem Kněžské rady a Sboru poradců. V roce 2011 byl instalován sídelním kanovníkem Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích. V roce 2012 byl jmenován biskupským vikářem pro pastoraci. Je administrátorem Římskokatolické farnosti Libochovany. V roce 2013 byl jmenován soudcem Metropolitního církevního soudu v Praze. Je členem Diecézního soudu litoměřické diecéze ve funkci promotora justicie a defensora vinculi.

Od roku 2015 je doktorandem na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Hovoří anglicky, italsky, německy a rusky.

Jana Michálková