Pořadatelem bylo občanské sdružení Toocan Help, město Úštěk a společnost PC Age z Liběšic. Zúčastnili se ho i zástupci ze státní správy a místní podnikatelé.
Jeden z hlavních problémů úštěckého regionu je vysoká nezaměstnanost. S více než dvaceti procenty je město vysoko nad okresním průměrem, kde je v současnosti míra nezaměstnanosti 9,5 procent. Na samotném Úštěcku je bez práce 20,5 procent lidí. Ředitelka Toocan Help Andrea Novotná vysvětlila, že je to dáno především absencí velkého zaměstnavatele a nedostatečnou dopravní obslužností.

„Dalším faktorem vysoké nezaměstnanosti je nedostatečná kvalifikace, která se prohlubuje ještě tím, že lidé často nemají zájem si ji zvyšovat," poznamenala Novotná a dodala, že problémem jsou i sociálně patologické jevy, mezi které patří kriminalita a drogy. „Není výjimkou, že mladiství se tady k drogám dostávají už na základní škole," poznamenala a dodala, že se v rámci aktivit sdružení snaží těmto problémům předcházet pomocí preventivních programů.

Ke zlepšení celkové situace by mohlo přispět plnění několika bodů, které Andrea Novotná na setkání představila. Jedním z nich je zatraktivnění regionu, kdy by mohlo být obyvatelům i návštěvníkům města nabízeno více služeb, čímž by se zvýšil i počet pracovních míst. S tím úzce souvisí i druhý bod, který je zaměřený na podporu cestovního ruchu. Dalším je podpora vzdělanosti obyvatel města, aby se mohli lépe uplatnit na trhu práce.

Kulatého stolu se účastnili také zástupci z úřadu práce. Ti představili různé programy, které nezaměstnaným mohou pomoci získat další kvalifikaci nebo pracovní místo. Jeden z poradců úřadu Tomáš Mühlbach představil program pro nezaměstnané ze sociálně vyloučených lokalit.

„V rámci tohoto programu nabízíme zájemcům motivační a aktivační školení, kde se nezaměstnaní naučí psát životopisy nebo finanční gramotnosti. Poskytujeme také rekvalifikace a zprostředkování společensky účelných pracovních míst," popsal Mühlbach s tím, že projekt nyní probíhá v Roudnici nad Labem a Štětí, ale přihlásit se do něj mohou i lidé z Úštěcka.

Další programy představila Dana Kloudová z litoměřického úřadu práce. „Mladým lidem do třiceti let, kteří za sebou mají méně než dva roky praxe, můžeme zajistit až roční placenou zkušenost u zaměstnavatele," řekla Kloudová s tím, že dotace na tyto praxe můžou být až šestnáct tisíc korun.

Firmy v rámci tohoto projektu mají největší zájem o pracovníky v administrativě, obchodu, IT technologiích, pohostinství a také v technických a řemeslných oborech. Další projekty, kterými se úřad práce snaží nezaměstnaným pomáhat jsou určené například pro ženy po mateřské dovolené nebo pro ženy, které chtějí samy podnikat. Zaměstnavatelé také hojně využívají projekt na podporu odborného vzdělávání svých zaměstnanců. Ten umožňuje vybraným podnikům získat peníze na vzdělání nebo rekvalifikaci jeho zaměstnancům. Zaměstnavateli jsou v programu hrazené mzdové náklady po celou dobu vzdělávání zaměstnanců.

V druhé části jednání se hovořilo o podpoře tamních podnikatelům. Andrea Novotná připomněla, že v Úštěku a jeho okolí pracuje velké množství lidí na živnostenský list. „Je zde asi pět set osob samostatně výdělečně činných. Jedná se třeba o šikovné řemeslníky. Bohužel se neumějí prodat a nevědí jak využívat nabízené dotace," poznamenala Novotná.

K tomu se vyjádřil ředitel sekce podnikání ministerstva průmyslu a obchodu Vladimír Bártl. Ten potvrdil, že je nutné snížit administrativní zátěž podnikatelů a podporovat také vzdělání v technické oblasti, která je na trhu práce nyní žádaná. „Podnikatelé potřebují rovněž pomoci s psaním projektů a podnikatelských plánů. „Některé projekty a výzvy totiž nejsou administrativně možné," připomněl Bártl.

Jeden z přítomných úštěckých podnikatelů Miloš Doležal upozornil na problémy, které s žádostí o dotace zažil. „Na podklady k žádosti jsem investoval ze svého tři sta tisíc korun a stejně jsem nakonec neuspěl. Je to demotivující," popsal Doležal.

Podnikatelé na Úštěcku mohou žádat o dotace například přes místní akční skupinu České středohoří. Poradenství o možnostech podpory podnikatelů nabízí také společnost Czech Invest. Štefan Koreň z regionální kanceláře Czech Investu vysvětlil, že poskytují konzultace možností finanční podpory podnikatelů, komplexní poradenství k získávání dotací ze strukturálních fondů a také kontrolu žádostí o dotace.

Následující den po konání kulatého stolu se v prostorách úštěckého kulturního domu konal veletrh podnikání. Ten byl určený pro podnikatele, kteří tam návštěvníkům představovali svoje produkty a služby. Součástí byl i bohatý doprovodný program.