Naráží tak na problém, že někteří chovatelé nechávají své psy volně pobíhat v krajině a odmítají uposlechnout výzvu myslivecké stráže k upoutání psa na vodítko.

„Z neznalosti, či vědomě se tak dostávají do rozporu se zákonem, neboť nerespektují právem chráněný zájem nájemce honitby,“ vysvětluje Karel Hrouzek.
Upozorňuje přitom, že i nevinné proběhnutí psa za zvěří tuto zvěř ohrožuje na životě. Vysoká sněhová pokrývka spolu s umrzlou vrchní vrstvou je poměrně velkou překážkou v pohybu, zejména pro srnčí zvěř.

Jak dále vysvětluje, volné pobíhání psů lze kvalifikovat jako přestupek. „Toto hodnocení se opírá o zákon 449/2001 Sb., o myslivosti, který omezení vstupu do honitby, např. s volně pobíhajícími psy řeší. Například stanovuje, že ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře mimo jiné před volně pobíhajícími domácími zvířaty a zajištění klidu v honitbě. V odstavci 2 pak je uloženo, že každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejích životních podmínek,“ přibližuje Karel Hrouzek.

- Srnčí či zaječí zvěř má v zimních měsících silně negativní energetickou bilanci , každý výdej snižuje její tukovou rezervu, která je hlavním zdrojem energie
- To, co vypadá jako nevinný útěk, je ve skutečnosti boj o život. Pes nemusí volně žijící zvíře ani kousnout, ale přesto mu přivodí smrt
- Volné pobíhání psů lze kvalifikovat jako přestupek chovatele

Myslivecká stráž má zákonem o myslivosti dané právo zadržet osobu při činnosti tímto zákonem zakázané. Zákon o myslivosti opravňuje stráži ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky (až do výše 1 000,- Kč na místě), jímž je i volné pobíhání psů po honitbě.

Na místě nevyřešené případy přecházejí na orgán státní správy myslivosti, jíž jsou odbory životního prostředí obcí s rozšířenou působností. Ty mají pravomoc udělit za volné pobíhání domácích zvířat v honitbě, tedy i psů, pokutu až 30 000 Kč fyzické osobě a 40 000 Kč právnické osobě.