Schválena byla aktualizovaná obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelé dali zelenou aktualizaci akčního plánu.

Městská rada doporučila pro příští rok rozpočet schodkový. Na výdaje ve výši 223 milionů korun připadlo na straně příjmů necelých 192 milionů korun, k dorovnání použije město financování čerpáním z uspořených prostředků a z fondů.

Město hodlá v příštím roce vynaložit na investiční akce necelých 49 milionů korun. Z toho 14,4 milionů připadá na vybudování parkovací plochy u nádraží v Hněvicích, šest milionů na stezku Štětí – Stračí, sedm milionů na chodník Štětí – Počeplice a pět milionů na chodník Hněvice – Račice. Spolková místnost Brocno si vyžádá dva miliony, projektová příprava akcí čtyři miliony.

„Projednali jsme grantový program na příští rok, z kterého budeme rozdělovat celkem 6,1 milionů korun, z toho je pět milionů korun vyčleněno na sportovní aktivity. Přestože finanční výbor doporučoval z důvodů růstu nákladů za sběr a svoz komunálního odpadu na obyvatele zvýšení poplatku pro příští rok o 100 korun, nakonec jsme ponechali výši na stejné úrovni jako letos, tedy 500 korun na obyvatele. Od platby jsou osvobozeny děti do čtyř let a senioři od 70 let," uvedl starosta města Tomáš Ryšánek.

Štětí vydá téměř čtyři miliony na provoz kina, 14 milionů na městskou policii, pět milionů na pečovatelskou službu, 1,3 milionu na jednotku SDH, čtyři miliony na veřejné osvětlení a 2,6 milionu na provoz koupaliště.

Město zaplatilo v roce 2013 za sběr a svoz komunálního netříděného odpadu přes 6,5 milionu korun, což je v přepočtu na jednoho obyvatele 723 korun. V roce 2014 to bylo už téměř 8,5 milionu korun a v přepočtu na 9 071 občanů 930 korun na obyvatele. Ani za letošní rok se neočekává snížení nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu a město Štětí ho tak bude i nadále výrazně dotovat.

Zastupitelé měli na stole i návrhy na dva dodatky ke zřizovacím listinám organizačních složek. Zatím co dodatek k Organizačnímu a pracovnímu řádu Městské policie Štětí, který se týkal placeného volna, zastupitelé neschválili, dodatek ke zřizovací listině Kulturního a informačního zařízení města schválen byl. Jedná se o zrušení hudebního a internetového oddělení u městské knihovny a ponechání nabídky půjčování nosičů pouze s mluveným slovem, pohádkovou a vánoční hudbou. Ostatní nosiče se předají zájemcům z řad dalších organizací města.

Zastupitelé schválili i rozpočtový výhled města na léta 2017 až 2019.