Do zpětného odběru se k recyklaci dostalo 442 televizí, 148 monitorů a téměř 3,5 tun drobných elektronických zařízení, což přispělo k ušetření nemalého množství elektrické energie a dalších surovin.

„Výsledek studie prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení má pozitivní dopad na životní prostředí. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík," sdělil k výsledkům studie Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního prostředí.

Město Lovosice obdrželo Certifikát Environmentálního vyúčtování neziskové společnosti ASEKOL, se kterou dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení, ze kterého vyplývá, že recyklací elektroodpadu bylo uspořeno 174,05 MWh elektřiny, 7 686,64 litrů ropy, 782,63 m3 vody a 7,41 tun primárních surovin.

Úspora vody odpovídá množství, které je spotřebováno při 10 506 sprchováních a na uspořené množství ropy by ujel běžný osobní automobil 113 039 kilometrů. Navíc byly sníženy emise skleníkových plynů o 39,61 tun CO2 ekv., a produkce nebezpečných odpadů o 153,27 tun.

Certifikát byl vydán na základě studie LCA, která posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu.

Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako již zmiňovaná spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Jan Štok