„Cílem rekonstrukce přívodního řadu je zabezpečit dostatečné zásobování pitnou vodou pro město Lovosice, a to jak pro přibližně 4 500 připojených obyvatel, tak pro průmyslovou zónu,“ řekl Miroslav Harciník, generální ředitel SVS.

Pitná voda pro město Lovosice je dodávána z úpravny vody Žernoseky. Litinovým přivaděčem o průměru 300 mm je dopravována do vodojemu Sulejovice o objemu 2 x 650 m3. Odtud je voda dopravována gravitačně stejným potrubím přímo do Lovosic.´

Druhé potrubí vede z vodojemu přes Sulejovice a v Třebenické ulici v Lovosicích se tento litinový přívodní řad o průměru 100 mm napojuje na již zrekonstruovaný úsek městské vodovodní sítě.

V jihovýchodní části města se několik let rozvíjí průmyslová zóna a rostoucí požadavky na odběr pitné vody vyžadují zkapacitnění tohoto vodovodního přivaděče.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci a zkapacitnění stávajícího přivaděče v délce 800 metrů, z Kaplířovy ulice v Sulejovicích do Třebenické ulice v Lovosicích.

Bude použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 160 mm. Trasa vede v komunikaci, v souběhu s železniční tratí a 2x podchází most.

Rekonstrukce bude provedena včetně propojů na stávající vodovodní síť a včetně jedné přípojky.

Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Viamont DSP a. s.

Stavba byla zahájena předáním staveniště v květnu 2011. „Stavební práce začaly počátkem června a termín dokončení je stanoven do 30. září 2011,“ uvedla mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.