„Poškození způsobuje mšice smrková. Onemocnění se projevuje žloutnutím, hnědnutím a následným opadem jehlic, postupujícím od nejstarších ročníků jehlic uvnitř koruny směrem ke konci větví," vysvětlila Jitka Milotová z odboru životního prostředí městského úřadu.

Rozsah poškození závisí na vitalitě stromů a je ovlivněn řadou dalších negativních faktorů na stanovišti, např. houbovými patogeny, nedostatkem živin, okolním stresem apod. Ochranou může být postřik proti savému hmyzu. Pokud dojde k zasažení celého smrku pichlavého, je možné u stromu, který má obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí větší než 80 centimetrů, podat příslušnému orgánu ochrany přírody oznámení o potřebě kácení.

„Musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin," upozornila Jitka Milotová.

Smrk napadený škůdcem roste  v Žižkově ulici.

Oznámení o kácení musí obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které dřeviny rostou, stručný popis umístění dřevin a situační zákres
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druh, popřípadě rod dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,
d) zdůvodnění oznámení (zdravotní důvody + fotodokumentace dřevin)

V oznámení je doporučeno uvést telefonický kontakt oznamovatele, aby byl snáze domluven termín ověření stavu stromu odpovědným pracovníkem. Příjemcem oznámení o kácení stromů, které rostou v k. ú. Litoměřice a Pokratice na území Chráněné krajinné oblasti České středohoří, je Agentura ochrany přírody ČR (Michalská 14, Litoměřice). Pro zbylou část k. ú. Litoměřice a Pokratice je příjemcem oznámení Městský úřad Litoměřice (odbor životního prostředí, Pekařská 2).