Chráněné území v okrese Litoměřice se letos opět podařilo rozšířit. Krajský úřad Ústeckého kraje v těchto dnech rozeslal návrh změny hranic přírodní rezervace Myslivna, která se nachází v katastru obcí Poplze a Kostelec nad Ohří. Ta je jednou z nejzachovalejších ploch lužního lesa v dolním Poohří a nově bude mít plochu 61 hektarů.

Území je mimořádné zastoupením několika odlišných typů biotopů. Severní část představuje fragment lužního lesa. Na ni navazuje opuková terasa s dubohabřinami, teplomilnými doubravami a bučinami. Při bázi svahu se nacházejí vydatná prameniště, v nížinné části tvoří vegetaci mozaika tůní, bahenních olšin a různých typů lužního lesa.

„Ústecký kraj vydal návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Myslivna v kategorii přírodní rezervace a rozeslal ho všem vlastníkům dotčených pozemků a požádal o jeho vyvěšení na desky Městské úřady v Libochovicích a Budyni nad Ohří. Současně rozeslal i návrh plánu péče o přírodní rezervaci. Tyto osoby můžou proti návrhu podat písemné námitky ve lhůtě 90 dnů od doručení tohoto oznámení. Vlastníci či nájemci zemědělských nebo lesních pozemků mají nárok na finanční náhradu újmy, která by jim vznikla v důsledku omezení vyplývajících z navržené ochrany území, a můžou obdržet příspěvek na péči o pozemky v zájmu ochrany přírody," uvedl Tomáš Burian, vedoucí oddělení životního prostředí krajského úřadu.

V lokalitě Myslivna se nachází chráněná bledule jarní či ohrožená ladoňka dvoulistá. Během průzkumu zde bylo nalezeno na 150 druhů brouků, z toho 3 chráněné zákonem. Snaha o územní ochranu plochy začala už na přelomu 19. a 20. století. Pro regulaci výšky vodní hladiny byl vybudován spojovací kanál s Malou Ohří. Po válce se neudržoval a přestal fungovat. Naposledy se čistil v roce 1999.