Dělníci, kteří na přestavbě zahrady v červenci pracovali, objevili lidské ostatky. Přivolaní policisté však hned na místě poznali, že dvě nalezené lebky nepodléhají kriminálnímu vyšetřování, nýbrž archeologickému výzkumu.

Archeolog z Podřipského muzea v Roudnici nad Labem Martin Trefný jim dal za pravdu. „Po několikadenní práci jsem odkryl hrob náležící příslušníkům únětické kultury starší doby bronzové. Tato kultura zaujímala ve střední Evropě stěžejní postavení. Hrob náležel do její starší fáze, celkové stáří hrobu tak činilo dlouhých tři tisíce osm set let," prozradil Trefný.

Důkladnější zkoumání však odhalilo dalších pět jedinců. „Počet sedm patří spíše k vyšším, ne-li nejvyšším počtům jedinců, kteří mohou být nalézáni v únětických hrobech," potvrdil archeolog.


ROZHOVOR S ŘEDITELEM PODŘIPSKÉHO MUZEA A ARCHEOLOGEM

Martin Trefný: Lebky mají 4 tisíce let

Roudnice nad Labem - Dělníci při stavebních pracích na zahradě rodinného domu v jižní části města Roudnice nad Labem odhalili na konci července úplnou náhodou neznámý hrob. Lidské lebky, jejichž povrchu se lopaty dělníků těsně vyhnuly, nepatřily nikomu z tohoto či minulého století. Předběžný výzkum přímo na místě potvrdil části koster jedinců, kteří žili téměř před dvěma tisíci lety před Kristem. Na otázky týkající se nálezu odpovídal archeolog a ředitel roudnického Podřipského muzea Martin Trefný.

Můžete prozradit, co všechno jste na místě nálezu objevil?

Objevil jsem ostatky celkem sedmi jedinců v neanatomických polohách, což znamená, že byli do hrobu uloženi neuspořádaně. Antropolog, který má ostatky nyní v rukou, teprve zjišťuje, kolik a které části těchto jedinců se dochovaly. Kromě pozůstatků zemřelých byly na místě také pohřební milodary v podobě keramických nádob a jedné pazourkové čepelky.

Kolik času vám zabralo úplné zajištění nálezu?

Celkově výzkumné práce zabraly asi čtyři dny. Problém byl ten, že se pozůstatky nacházely v komplikovaných polohách a jejich preparace tak zabrala relativně mnoho času.

Co bylo na nálezech zajímavé?

Zajímavý byl určitě počet pohřbených jedinců. Aby byly v hrobech starší fáze únětické kultury ze starší doby bronzové nalezeny pozůstatky sedmi jedinců, není úplně typické.

Poznal jste z prvotního zkoumání, zda se jedná o ostatky ženského či mužského těla?

Ne, ale jak jsem zmiňoval, ostatky má v péči antropolog a ten definitivně určí pohlaví a věk. Můžu však už nyní s jistotou říci, že šest jedinců bylo dospělých a jedna lebka patřila malému dítěti. Stáří odhaduji asi na 4 tisíce let.

Proč ležely právě na tom konkrétním místě?

Během druhé světové války byl nedaleko odsud nalezen hrob z téhož období. Je tedy možné, že v této části Roudnice se nachází celé pohřebiště. Nálezů z období únětické kultury je ve městě více. Nedaleko od nalezeného hrobu se nachází výšinné sídliště Slavín, kde je přítomnost únětické kultury rovněž doložena. Je tedy možné, že sídliště a pohřebiště, z nějž pochází popisovaný hrob, spolu souvisíejí.

Co se s ostatky a dalšími nalezenými předměty bude dít dál?

Archeologické nálezy z hrobu vyhodnotíme s kolegy přímo v roudnickém muzeu. Antropologický materiál, tedy lidské ostatky, bude dále zkoumat antropoložka mosteckého Ústavu archeologické památkové péče. Nálezy poté určitě umístíme do stálé expozice Podřipského muzea, takže se s nimi bude moci seznámit i široká veřejnost.

Nicole Krinková