Výzkum začal letos v únoru na základě ohlášení o začátku stavby pily vedle areálu papíren Mondi. Předmětem výzkumu bylo pravěké sídliště situované na terase pravého labského břehu z mladší doby bronzové, které náleželo lidu tzv. lužické kultury, jehož stáří dosahuje minimálně 1 200 let před naším letopočtem.

Žili tu dlouhodobě

„Dle charakteru nově objeveného sídliště, které se rozkládalo na ploše dvou a půl hektaru a skládalo se z více než 500 sídlištních jam, několika kůlových domů i do terénu částečně zahloubených chat, usuzujeme, že se jednalo o dlouhodobě osídlené stabilní místo,“ přiblížil vedoucí archeolog výzkumu Petr Lissek.

Předmětem výzkumu byl odpad, který se uchoval částečně v kulturní vrstvě pokrývající sídliště. A především ten, který byl záměrně uložen do opuštěných jam, ze kterých obyvatelé sídliště těžili jíl a hlínu na stavbu svých chat a domů a na výrobu keramických nádob.

„Mezi nálezy ze sídlištního odpadu převládají keramické zlomky v řádech tisíců kusů, ale také kolekce laboratorně rekonstruovatelných nádob i vzácně dochovaných nepoškozených celých kusů. Mezi drobné zajímavé předměty patří bronzové jehlice nebo keramická lžička,“ dodal Lissek.

Archeologický výzkum skončil ve čtvrtek 11. dubna a nyní bude následovat jeho zpracování a vyhodnocení. Termín zahájení výstavby nové pily nebyl nijak dotčen. Výzkum naleziště totiž probíhal souběžně se zahájením stavby na hlavních stavebních objektech.

„Společnost Labe Wood oceňuje velmi dobrou spolupráci s archeology, za kterou jim chceme poděkovat. Práce probíhaly v úzké koordinaci s týmem na stavbě,“ uvedla za investora Martina Myšková. Díky nasazení pracovníků instituce se podařilo dodržet stanovený termín ukončení výzkumu a dokonce o jeden pracovní den dříve plochu výzkumu předat pro účely stavby. 

Není to první nález

Nový nález pravěkého sídliště však není prvním objevem v dané lokalitě. O historickém osídlení města Štětí svědčí mnoho nálezů v předchozích letech. Artefakty z mladší doby kamenné se našly už v roce 1891 při pracích na splavnění Labe a následně v 50. a 60. letech minulého století v areálu papíren. K objevu pohřebiště z mladší doby bronzové došlo v roce 1933 při výstavbě dnešní základní školy T. G. M. a v roce 1952 při výstavbě železniční vlečky.

Z roku 1960 pocházejí nálezy z doby železné z lokality u silnice do Hoštky. Raně středověké osídlení města dokládá archeologický nález hrobů z 11.–12. století. Ty se odkryly v roce 1957 při výstavbě sídliště na „studené straně“. Současný archeologický nález je přesto určitým způsobem jedinečný.

„Z období Lužické kultury známe dobře pohřební zvyky a rituály. Naleziště ve Štětí je zajímavé především tím, že na Podřipsku nebylo doposud sídliště Lužické kultury zkoumáno v takovém rozsahu jako právě zde,“ vysvětlil ředitel Podřipského muzea v Roudnici Martin Trefný.