Auditoři ústeckého úřadu zjistili u projektu Svatostánek českého vinařství, neboli rekonstrukce gotického hradu, nedostatky skutečného stavu realizace projektu ve vztahu k vykázaným a fakturovaným způsobilým výdajům projektu.

„Bylo zjištěno, že zařizovací předměty jako umyvadla, klozety či pisoáry dodané zhotovitelem stavby typově neodpovídají specifikaci položkového rozpočtu stavby, zpracovaného v nabídce veřejné zakázky na dodavatele stavby a podkladům k fakturám, nebo výrobky nebyly dodány výlevka či montáž koupelnových doplňků," sdělil mluvčí úřadu ROP Severozápad Vojtěch Krump. „Příjemce dotace dále zahrnul do vykázaných způsobilých výdajů v žádosti o platbu i dodávky zařizovacích předmětů, umístěných v prostorech vinárny."

Podle Krumpa v předložené žádosti o dotaci příjemce dotace uvedl, že veškeré investiční výdaje související s vybudováním restauračního zařízení vinárny nebudou součástí způsobilých výdajů projektu. „Pochybením bylo podle auditorů také to, že příjemce zahrnul neoprávněně k proplacení výdajů projektu částku 120 000 korun za zpracování projektové dokumentace, která měla být proplacena z vlastních finančních zdrojů příjemce, tedy města Litoměřice," sdělil mluvčí dotačního úřadu.

Ten vyměřil Litoměřicím odvod ve výši 894 064 korun. „Příjemce zaplatil 100% z této částky a penále 516 769 korun, které bylo následně na základě žádosti prominuto," uvedl Krump.

„Určitě se k tomu jako město vyjádříme. Je to složitější problematika," reagoval litoměřický místostarosta Karel Krejza (ODS) na dotaz, kdo nese zodpovědnost.

Gotický hrad ale nebyl jediným projektem, na který ukázali dotační auditoři. U projektu Litoměřice známé před i za svými hradbami kontrola zjistila, že příjemce dotace rozdělil předmět zakázky. „Porušil tím metodiku ROP Severozápad," konstatoval Krump. „Odvod byl vyčíslen na 420 408 korun. Na základě žádosti příjemce došlo k prominutí odvodu ve výši 75%, zaplatil tak 105 102 Kč."