„Zvyšující se podíl vytříděného odpadu je také jedním z důvodů, proč v posledních letech neroste v Litoměřicích na rozdíl od některých jiných měst, poplatek za komunální odpad," uvedl vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler.

Poplatek zůstává konstantní na 498 korunách za osobu i přesto, že náklady města jsou vysoké - loni činily náklady na odpadové hospodářství 19,6 milionů korun. V částce jsou zahrnuty náklady na tříděný sběr, sběr bioodpadu, sběr nebezpečných odpadů, sběr objemného odpadu a sběr směsného komunálního odpadu.

Ve městě je rozmístěno celkem 513 sběrných nádob na tříděný odpad. „Z toho je 176 nádob na papír, 27 nádob na bílé sklo, 96 nádob na barevné sklo a 214 nádob na plasty. Dále je rozmístěno 11 kontejnerů na textil a 6 kontejnerů na drobné elektro," konkretizovala referentka odboru životního prostředí Lucie Egrešiová.

Podíl tříděného odpadu dosahuje 19 procent celkového množství vyprodukovaného odpadu. Zbytek představuje směsný komunální odpad. Nejvíce lidé třídí papír a plast.

Potěšitelným zároveň je i fakt, že postupně roste i podíl svezeného bioodpadu. V roce 2010 bylo svezeno 134,3 tuny, o rok později 202,6 tuny a loni k tomuto číslu přibylo dalších 19 tun. Svoz probíhá prostřednictvím biopopelnic, které si zájemci mohou objednat osobně nebo telefonicky na odboru životního prostředí městského úřadu.

Jen za prvních osm měsíců tohoto roku bylo vydáno 154 nádob na bioodpad. Sběr bioodpadu prostřednictvím nádob probíhá již od roku 2009 a v současné době tuto službu využívá 728 domácností.

Eva Břeňová