„Tato stavba patří do kategorie tzv. strategických investic. Z letošní částky na investice 1,25 miliardy korun jde letos do této kategorie staveb celkem 250 milionů korun. Prioritou jsou pro nás stavby v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou. Nový vodovod vedený pod Labem zajistí do budoucna bezproblémové zásobování kvalitní pitnou vodou přibližně 2000 připojených obyvatel v několika obcích na levém břehu Labe," uvedl Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti.

Obce Račice, Kostomlaty p. Řípem, Libkovice p. Řípem a Bechlín s Předonínem a osadou Benzinov jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bechlín. Vodním zdrojem je vrt Předonín, odkud je voda čerpána do úpravny vody Bechlín a dále do vodojemu Bechlín ÚV AKU. Je naplánováno připojení vodovodu obce Hněvice se 150 obyvateli na skupinový vodovod Bechlín. Připojení Hněvic ani rozvoj uvedených obcí však nejsou možné, protože úpravna vody Bechlín již není technicky schopna zajistit dostatečné množství a kvalitu vyráběné pitné vody.

V rámci investiční akce SVS proto dojde k odstavení úpravny vody Bechlín a vrtu Předonín a místo toho budou uvedené obce připojeny na vodárenskou soustavu města Štětí, zásobovanou kvalitní pitnou vodou z úpravny vody Malešov. K tomu bude vybudován nový vodovodní řad, vedený pod řekou Labe, který propojí obce na levém břehu s rozvodnou sítí města Štětí na pravém břehu.

Vodovod bude z vysokohustotního polyetylenu vnitřního průměru 150 mm v souhrnné délce 887 metrů. Stavba bude provedena částečně v otevřeném paženém výkopu a zčásti bezvýkopovou metodou řízeným horizontálním podvrtem pod řekou Labe.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10. listopadu 2014, následně provedl zhotovitel vytyčení a ověření podzemních sítí. Z důvodu klimatických podmínek a vodního stavu na Labi došlo k přerušení prací a harmonogram prací byl aktualizován s termínem dokončení stavby do 30. června 2015. Vlastní práce byly zahájeny v těchto dnech.

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2015 naplánováno celkem 18 staveb za 67,5 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 91,7 milionů korun.