PROJEDOU JEN AUTOBUSY A ZÁCHRANÁŘI

Provoz po sousední komunikaci je pro dopravu omezen tonáží a zúžením profilu. Zřejmě od příštího roku tudy po dobu nezbytnou k opravě projede jen autobus a vozidla integrovaného záchranného systému.

Oprava se nedotkne jen dopravy, ale i života místních obyvatel, kteří se například musejí dostat z jednoho břehu na druhý.

„V tomto úseku je pět mostků, i ty jsou ve špatném stavu a musí se opravit. Při přípravě projektové dokumentace a jednáních, které pravidelně svolává jako hlavní investor Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se odhalila řada problémů, které sice s opravou nábřežní zdi úplně nesouvisí, ale po jejím dokončení se musí vyřešit,“ uvedl Pavel Kundrát, starosta města.

Podle pracovníků Povodí Ohře má zeď dobrý základ z čediče z lomu v nedaleké Dubičné. Stavbaři využijí k opravě vypadané pískovcové kvádry, ale chybějící budou muset dovést až z Hořic.

Cena jednoho může stát i několik tisíc korun. Po opravě zdi hodlá SVS provést v ulici rekonstrukci vodovodu, který je však, jak se zjistilo, uložen pod plynovodem, což neodpovídá normám a brání to i realizaci. Nejprve bude nutné prvést přeložku plynovodu a až poté bude možná oprava vodovodu.

Navíc se při geologickém průzkumu, který si nechal provést projektant opravy nábřežní zdi, zjistilo, že v některých místech jejího porušení se nacházejí staré vodoteče, jež nejspíš sloužily k nekontrolovanému vypouštění splaškové vody do potoka. Potvrdila to i následná kontrola rodinných domů, provedená pracovníky městského úřadu.

Odborníci navrhují, aby se problém s likvidací splaškových vod v Údolní ulici řešil pomocí malých domovních čistíren odpadních vod.

„Je to ostuda, že se problém se zdí vleče takovou dobu. Mě zeď potoka ani tolik netrápí, především je to otázka bezpečnosti dopravy a lidí, kteří s potokem sousedí. Stejně jako většina obyvatel v Údolní ulici bych namísto malé čistírny odpadních vod uvítal vybudování kanalizace. Odpadla by tak starost s vyvážením septiku,“ uvedl Pavel Mašata, jeden z obyvatel Údolní ulice.

Silnice vedoucí z Úštěka do Tetčiněvši i opěrné zdi v Údolní ulici byly postaveny přesně před 150 lety, tedy už v roce 1867.