„Podle platné legislativy ji musí kraj vyhlásit v nějakém režimu ochrany a stanovit podmínky,“ sdělila mluvčí kraje Magdalena Hanáčková.

Předmětem ochrany strání u Encovan jsou stanoviště polopřirozených suchých trávníků a křovin na vápnitých podložích. „Dále je předmětem ochrany rostlina brukev prodloužená pravá, která se nevyskytuje nikde jinde v republice,“ vysvětlila Hanáčková.

„Cílem ochrany je zachování a zlepšení přírodovědné hodnoty xerotermní stráně, udržení v České republice ojedinělého výskytu brukve prodloužené pravé, zachování mezernatosti travních porostů,“ pokračovala krajská mluvčí.

Podle Hanáčkové je nutné udržet dostatečné množství rozvolněných ploch, zabránit rozvoji křovinných porostů a podpořit výskyt bezobratlých živočichů vázaných na tento biotop.

„Po vyhlášení jsou navržené bližší ochranné podmínky, podle kterých bude možné následující činnosti vykonávat jen se souhlasem orgánu ochrany přírody,“ informovala Hanáčková.

Nebude možné vjíždět motorovými vozidly na pozemky, měnit druh pozemků a způsob jejich využití či provádět pozemkové úpravy. Dále se nebudou povolovat a umisťovat stavby, zavádět intenzivní chovy zvěře, zřizovat myslivecká zařízení, a to ani krmišť a slanisek pro zvěř. Zakázáno bude i táboření.

„Zatím byl oznámen záměr vyhlášení přírodní památky. Samotné vyhlášení památky proběhne do konce roku 2011,“ dodala krajská mluvčí Hanáčková.