V textu níže se dočtete, jací lidé za jednotlivé subjekty kandidují a koho nominovali do svého čela.

Tento lídr tradičně odpovídá v krátkém rozhovoru na několik otázek, které se týkají nejen kandidátní listiny, ale především Budyně n. O., problémů tohoto města a dalšího rozvoje.

Pátým kandidujícím subjektem je v Budyni KDU–ČSL. Zdejšího lídra se bohužel nepodařilo kontaktovat.

Další díl seriálu přineseme ve čtvrtek 16. září. Představíme Vám kandidáty v Bohušovicích nad Ohří.


SNK – ED – Petr Medáček

Stručné představení kandidátní listiny, na co se zaměřujete?
Kandidátka je složena z kandidátů všech společenských a věkových skupin, zaměřuje se na vyrovnaný rozvoj města ve všech oblastech, plynulý rozvoj školství, zdravotnictví, společensko-spolkového života, rozvoj kultury, zvyšování bezpečnosti dopravy a chodců, vyváženou ochranu životního prostředí a zvyšování kvality komunikace městského úřadu s občany.

Co považujete za největší problém Budyně? Jaký je váš recept na jeho řešení?
Jedním z velkých problémů je dopravní zatížení průjezdných komunikací a kvalita některých místních komunikací, která je zapříčiněna nedostatkem finančních prostředků. Tento problém odstraňujeme čerpáním peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle mého názoru zásadní problém, který by ohrožoval existenci města ,Budyně nemá.

Máte řešení, jak snížit dopravní zátěž v centru města?
Již 12 let pracujeme na dokumentacích, které umožní odklon těžké dopravy z historického středu města. Všechny tyto materiály jsme předali kompetentním orgánům. My využíváme nástroje na zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů budováním chodníků a dopravní značení.

Budyně a její spádová oblast patří mezi lokality, které mají v rámci okresu nejvyšší míru nezaměstnanosti. Máte vizi, jak tuto situaci změnit?
14 % nezaměstnanost není poznatek, s kterým by se chtěl kterýkoli správce území chlubit. Jsem ale přesvědčen, že podmínky pro snížení nezaměstnanosti jsou vytvořeny jednak průmyslovými zónami, nabízenými pozemky pro okamžitou investici, dohodnuté podmínky dopravní obslužnosti, atd.. Od loňského roku jsme zřídili i institut veřejné služby pro občany v hmotné nouzi.

Kandidáti:
1. Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A
2. Josef Bittner
3. Ivana Kodlová
4. Ivan Munzar
5. Miloš Šifalda
6. RNDr. Blanka Horáčková
7. MUDr. Jana Rážková
8. František Prasátko
9. Michal Vogel
10. Marie Čížková
11. Jaroslav Černý
12. Čeněk Wágner
13. Soňa Adámková
14. Jaromír Vanča
15. Luboš Kindermann


Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst – Jan Medonos

Stručné představení kandidátní listiny, na co se zaměřujete?
Na kandidátní listině je několik kandidátů, kteří již po jedno i více volebních období pracovali v zastupitelstvu i radě města a mají tak zkušenosti s touto prací a bude tak zajištěna i kontinuita do dalšího období. V dalších letech se chceme zaměřit na pokračování již započatých aktivit /školství, zdravotnictví, doprava, sport, kultura, životní prostředí atd./ Nechceme žádnou z oblastí preferovat.

Co považujete za největší problém Budyně? Jaký je váš recept na jeho řešení?
V Budyni nad Ohří nyní nevidím žádný zásadní problém. Určitým omezením je poměrně velký počet místních částí, šest, které jsou rozprostřeny na velkém území. I tranzitní nákladní doprava je zde intezivní.

Máte řešení, jak snížit dopravní zátěž v centru města?
Jediným racionálním řešením je samozřejmě obchvat. Tento návrh neřeší jen území Budyně nad Ohří, ale i dalších obcí, prakticky od obce Koštice až do Budyně. V našem samotném městě jsou přijímána a realizována opatření k vyšší bezpečnosti zejména chodců.

Budyně a její spádová oblast patří mezi lokality, které mají v rámci okresu nejvyšší míru nezaměstnanosti. Máte vizi, jak tuto situaci změnit?
Pokud vím, tak nezaměstnanost na území Budyně nad Ohří dramaticky nepřekračuje celostátní průměr. Je faktem, že výrazně vyšší nezaměstnanost je v některým místních částech. Město přijalo a bude přijímat další opatření ke zlepšení zaměstnanosti, např. přípravou průmyslové zóny, vytvářením podmínek pro malé a střední podnikatele atd. Významným faktorem je také zajištění optimální dopravní obslužnosti, která se v posledních letech zlepšila.

Kandidáti:
1.MUDr. Jan Medonos
2. Milena Doušová
3. Jiří Stross
4. Hana Stratinská
5. Ladislava Rážková
6. Jaroslav Prošek
7. Věra Šťastná
8. Antonín Frgal
9. Jana Králová
10. Mgr. Monika Kotěrová
11. Jitka Černá
12. Ing. Václav Mansfeld
13. Petr Altman
14. Milan Kozel
15. Jiří Machač


KSČM – Antonín Líbal

Stručné představení kandidátní listiny, na co se zaměřujete?
Naše kandidátní listina je sestavená z členů strany, doplněná o sympatizanty a příznivce, z nichž někteří jsou nestraníci. Mezi členy jsou podnikatelé, dělníci nebo důchodci. Na kandidátní listině jsou i dva lidé, zvolení v minulém volebním období.

Co považujete za největší problém Budyně? Jaký je váš recept na jeho řešení?
Největším problémem Budyně je určitě doprava. V současné době přes centrum města projíždí veškerá nákladní doprava, která z tohoto regionu míří na Prahu. Řidiči si tudy krátí cestu, aby nemuseli platit mýtné na dálnici. Dále bychom chtěli dokončit kanalizaci, místní komunikace a chodníky a to i v obcích, spadajících pod Budyni a získat do zastupitelstva právě zástupce těchto obcí.

Máte řešení, jak snížit dopravní zátěž v centru města?
Řešení dopravní situace ve městě spatřuji jedině v realizaci obchvatu Budyně, který na papíře existuje už řadu let. Chtěli bychom projekt oprášit a pokusit se na na jeho realizaci sehnat prostředky, například z fondů EU. Myslím si, že jsou tu lidé, kteří mají se získáváním těchto peněz zkušenosti.

Budyně a její spádová oblast patří mezi lokality, které mají v rámci okresu nejvyšší míru nezaměstnanosti. Máte vizi, jak tuto situaci změnit?
Problém nezaměstnanosti se u nás táhne od uzavření dvou velkých závodů, a sice Bonexu a ETZ. Tady pracovaly stovky občanů, kteří přišli o práci. Chtěli bychom se pokusit do těchto areálů přilákat další živnostníky tak, aby zde byla alespoň částečně obnovena činnost. Další pracovní místa by mohla být vytvořena při výstavbě nového bydlení. Přilákat nové investory je však v dnešní době velmi složité.

Kandidáti:
1. Antonín Líbal
2. Jindřich Štrencl
3. Václav Svoboda
4. Jiří Nedbal
5. Oldřich Káně
6. Jaroslav Větrovec
7. Jaroslav Košťál
8. Josef Hrubý
9. Jana Soukupová
10. Jaroslav Rážek
11. Jana Lahovská
12. Naděžda Hladká
13. Marie Jonešová
14. Věra Šolcová
15. Václav Krpeš


ČSSD – Lukáš Friedrich

Stručné představení kandidátní listiny, na co se zaměřujete?
V Budyni nad Ohří přichází do komunální politiky se svou kandidaturou ČSSD poprvé a naší prioritou jsou především zájmy občanů obce a okolí, tudíž našich rodin a nejbližších. Naším prvním předvolebním úspěchem je získání finančních prostředků pro zajištění technického zázemí dětské fotbalové přípravky TJ VIKTORIE BUDYNĚ. Věřím, že daný úspěch je pouze prvním vysláním vlaštovky v rámci úspěšně navázané spolupráce s občany obce.

Co považujete za největší problém Budyně? Jaký je váš recept na jeho řešení?
Problémů má Budyně nad Ohří, jako každá jiná obec v této lokalitě, jistě mnoho. Jedná se o nedostatek finančních prostředků, neschopnost využít šancí na čerpání ze strukturálních fondů, popřípadě nedostatečně otevřené jednání vedení města vůči veřejnosti. Našim cílem a cestou, jimiž bychom chtěli v Budyni v případě volebního úspěchu jít, je přitom nejen našim občanům naslouchat, ale také tvrdě prosazovat jejich zájmy.

Máte řešení, jak snížit dopravní zátěž v centru města?
Tento problém vnímáme samozřejmě jako jeden ze zásadních a naší snahou bude ve spolupráci s příslušnými úřady, se zástupci okolních obcí jej postupem řešit. Uvědomujeme si přitom, že daný problém je velmi úzce spjat s rozšířením nákladní dopravy a tudíž s dostavbou dálnice D8. Naší prioritou je tudíž aktivně se připojit k bojům za její rychlou dostavbu.

Budyně a její spádová oblast patří mezi lokality, které mají v rámci okresu nejvyšší míru nezaměstnanosti. Máte vizi, jak tuto situaci změnit?
Nezaměstnanost je velmi široký problém, zahrnující mnoho aspektů od dobře nastaveného systému vzdělávání, přes možnosti pracovního trhu, množství podnikatelských subjektů, až po ochotu obyvatel pracovat. Naším cílem v této oblasti je aktivně podpořit růst cestovního ruchu, spolupráci obce s malými a středními podnikateli a rozvoj bydlení.

Kandidáti:
1. Lukáš Friedrich
2. Michal Rochovanský
3. Lukáš Kašpar
4. Jiří Tregner
5. Barbora Kašparová
6. Jitka Červená
7. Gabriela Kučerová
8. Josef Friedrich
9. Marta Friedrichová
10. Petr Vanžura
11. Jaroslava Svobodová
12. František Hejna
13. Drahoslav Gerbáč
14. Jaroslav Oliva
15. Jan Oliva