Jak celé vodní dílo funguje, nám představili pracovníci Státního podniku Povodí Labe – vedoucí střediska zdymadel Dolního Labe Pavla Hajdinová a vedoucí jezný vodního díla České Kopisty Zdzisłav Grubba.

Vše řídí síla vody
Celý systém jezu funguje na základě hydrostatických sil. K jeho ovládání není třeba obřích čerpadel, vlastně ani elektrické energie. Hladinu Labe tu může zvednout svými silami jeden člověk.

Tři sektory jezu jsou samostatně pohyblivé kovové konstrukce trojúhelníkového průřezu, každá o váze 68 tun. Manipulaci s nimi zajišťuje voda, která se napouští nebo vypouští z tzv. tlačné komory, jež je umístěna pod jednotlivými sektory. V každém pilíři jezu je ventil, který řídí, zda má jít daný sektor nahoru nebo dolů.

Jez má tři srdce
Se zařízením jezu jsme se seznámili přímo uvnitř, ve stavbě pod hladinou Labe. „Toto je srdce jezu – trojcestný válcový ventil. Každý sektor má svůj,“ vysvětluje Zdzisłav Grubba. „Tady je přívod horní vody. Když se otevře, sektor pojede nahoru. To znamená, že voda teče pod něj. Když chci aby padal, dám páčku dolů a voda se vypouští,“ vysvětluje dále.

Těsněním nekápne
Ventil si také sám hlídá nastavenou výšku sektoru. Pokud by nebylo v pořádku horní těsnění, přebytečná voda se vypustí do podjezí. Pokud by voda utíkala spodem, otevře se horní ventil a potřebné množství dopustí. „Po rekonstrukci v roce 2004 máme těsnění, že tam nekápne,“ říká Zdzisłav Grubba.

Řízení hladiny se pohybuje v povolené toleranci, kterou mohou jezní překročit jen s povolením dispečinku. V případě povodní se postupně sklápí sektory jezu dle průtoku vody, při průtoku nad 1200 m³ jsou sklopeny všechny tři sektory jezu. Celé těleso sektoru se pak zasouvá do dna. „Máme povolenou toleranci kolísání hladiny do 30 cm. Nominální hladina vody je 146,59 m n. m., my ji můžeme o 10 cm snížit nebo o 20 zvýšit,“ říká vedoucí jezný.

Nouzové situace
Veškeré zařízení uvnitř jezu i plavebních komor je ovládané elektronicky z velína jezu nebo z hlavní místnosti v prvním pilíři, pro případ nouze ale lze vše ovládat také ručně. K tomu v Kopistech přikročili například po povodni v roce 2002, kdy byla vytopena celá komunikační chodba pod jezem. „Fungovali jsme tehdy už po deseti dnech,“ vzpomíná jezný.

Zmíněná komunikační chodba vede pod dnem jezu a spojuje všechny pilíře. Pracovníci se tudy dostanou ke všem trojcestným ventilům či na pilíře a lze se tudy dostat i do tlačných komor. To je důležité hlavně pro údržbu jezu.

Pravidelná údržba
„Vodní dílo České Kopisty patří do třetí kategorie. Každé čtyři roky se tu provádí technicko–bezpečnostní prohlídky,“ vysvětlila Pavla Hajdinová.

Pravidelná údržba však probíhá nejen při prohlídkách, ale mnohem častěji. Tlačné komory a sektory se čistí každý rok. Před údržbou se musí sektor zcela zvednout, zahradit a vyčerpat. Poté pracovníci vlezou dovnitř a odstraňují sedimenty, které se sem dostaly s vodou.

Sedimentů je málo
„Po kompletní rekonstrukci jezu se sem dostane jen minimum drobného písku,“ říká Zdzisłav Grubba a vzpomíná na 80. léta.

„Tehdy byla těsnění tak špatná, že jsme se tam nemohli dostat. Bylo to celé zasypané, plné písku,“ popisuje vedoucí jezný.

Jez České Kopisty.

S ovládáním jezu a jeho kontrolou pomáhá jezným řada přístrojů. Jedním z nich je například elektronický ukazatel hladiny vody, jejího průtoku a dalších parametrů, umístěný v komunikační chodbě jezu.

„Je to velký pomocník, protože pokud provede jezný nějakou manipulaci se sektorem, nemusí běžet nahoru, aby zkontroloval stav vody,“ vyzdvihuje přednosti elektroniky Pavla Hajdinová.

Veškeré údaje snímají přístroje do počítače. Nejnovějším pomocníkem je také tzv. inklinoměr, který jeznému zobrazí úhel naklonění daného sektoru.

Stojí jako přikovaný
Důležitou součástí jezu jsou také ukazatelé jeho statiky. Ve zdi jsou tu zabudovány nivelační body, díky nimž se pravidelně měří, zda se jez nějakým způsobem nepohybuje. Žádné nebezpečí tu podle měření nehrozí, neboť stojí stále jako přikovaný.

Elektrárnu hlídají
Společně se stavbou nové vodní elektrárny v Českých Kopistech přibyl uvnitř jezu další nový přístroj – úchylkoměr, který hlídá případné deformace či posuny tělesa jezu.

„Hodnoty se zapisují denně, pracovníci elektrárny je kontrolují každou hodinu. Pokud by se jez nějakým způsobem pohnul, světelná a zvuková signalizace ohlásí okamžité zastavení prací na elektrárně,“ vysvětluje Zdzisłav Grubba.

Plavební komory
Součástí vodního díla České Kopisty jsou také zdymadla. I zde je vše ovládané elektronicky, případně ručně. Pracovníci jsou ve spojení s dalšími zdymadly a vědí o pohybu plavidel. Vedou také statistiku plaveb.

Vodní dílo České Kopisty poskytuje sedm pracovních míst, jež zastává osm zaměstnanců. Na směnách se tu střídají tři jezní na jezu, tři na zdymadlech a dva údržbáři, každý na půl úvazku.