Podmínkou pro přiznání dotace je to, že projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr s reálným rozpočtem, musí být realizován letos, musí jej předkládat občanské sdružení, žadatel musí mít registraci na území litoměřického regionu. Oprava bude před zahájením oprav a po jejich ukončení zkonzultována se stavebním technikem MěÚ Litoměřice a v neposlední řadě musí být projekt zpracován na předepsaném formuláři ve dvou vyhotoveních.

Zájemci si mohou tyto formuláře vyzvednout na odboru školství, kultury, sportu a památkové péče, nebo na internetových stránkách www.litomerice.cz. Přihlášky do konkurzu přijímá město do 13. března. Projekty přijaté do konkurzního řízení posoudí komise programu regenerace města Litoměřice. Město si vyhrazuje právo poskytnout příspěvek maximálně do výše 50 % nákladů.