Prezentace škol:

Č.13: ZŠ SPECIÁLNÍ, ZŠ PRAKTICKÁ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, LITOMĚŘICE

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice v Šaldově ulici je plněorganizovaný komplex škol, které zřizuje Krajský úřad Ústeckého kraje.

Rozsáhlé zařízení slouží ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o žáky se zdravotním postižením, do kterého jsou zahrnuty děti s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým postižením, souběžným postižením více vadami a autismem.

Děti jsou do našeho zařízení přijímány na základě žádosti rodičů a po posouzení odborníků Speciálně pedagogického centra, které je součástí našeho zařízení. Školy pro žáky nabízejí výuku v příjemném prostředí s kvalifikovanými speciálními pedagogy a asistenty.

Pro zdravotně znevýhodněné žáky nabízíme výuku ve třídách s upravenými vzdělávacími programy, kde pod odborným vedením zajišťujeme rehabilitační péči, zdravotní tělesnou výchovu, muzikoterapii, arteterapii, hipoterapii atd.

Děti tráví volný čas ve školní družině, nebo navštěvují zájmové útvary (anglický jazyk, keramika, informatika, hudební kroužky, sportovní kroužky, aj.). Škola organizuje různé soutěže (sportovní, kulturní, výtvarné, aj.), výlety, exkurze a ozdravné pobyty.

Absolventi školy mají možnost pokračovat ve studiu v SOU, OU nebo v Praktické škole dvouleté. Více informací získáte při osobní návštěvě školy, na stránkách www.zssaldova.cz nebo na telefonním čísle 416 735 073.

Zápis do 1. ročníku se koná 3. února od 10 do 16 hodin v Dalimilově ulici.
Mgr. Jan Preiss, ředitel

Č.12: ZÁKLADNÍ ŠKOLA LINGUA UNIVERSAL, LITOMĚŘICE

Předností školy jsou třídy s malým počtem žáků a asistentem pedagoga v 1. třídě. Pedagogové se tak mohou věnovat žákům s poruchami učení a zároveň podporovat žáky nadané. Škola úzce spolupracuje s rodiči. Individuální přístup umožňuje respektovat osobnost dítěte.

Přímo ve škole je možno navštěvovat logopedickou a dyslektickou ambulantní poradnu. Škola spolupracuje se školním psychologem. Výuka anglického a německého jazyka je již od 1. třídy v dělených skupinách. Od 6. třídy se žáci učí druhému jazyku. Hodiny konverzace probíhají s rodilými mluvčími.
Škola pořádá výměnné pobyty s partnerskou školou v Německu, poznávací výlety do Anglie a Německa. Žáci si mohou ověřit své jazykové znalosti a dovednosti v praxi. Žáci se úspěšně účastní různých jazykových, vědomostních i sportovních soutěží.

Dobrou vizitkou je úspěšnost absolventů v přijímání na SŠ a jejich úspěchy při studiu na středních a dnes i vysokých školách. Škola pořádá zimní ozdravné pobyty s lyžařskou výukou (již od 1. třídy s možností zapůjčení lyžařského vybavení), letní pobyty v přírodě, cykloturistický kurz a prázdninový letní tábor.

Po vyučování je žákům k dispozici školní družina a školní klub, který zahrnuje řadu zájmových kroužků, např. hru na flétnu, sborový zpěv, lidové tance, literární či výtvarný kroužek, ruční práce, počítače, florbal, sportovní hry, turistický kroužek, aerobic.

Školné činí 1000,- Kč měsíčně. Sešity a většinu pomůcek dostávají žáci zdarma. Zdarma jsou také konzultační hodiny, při kterých se mohou žáci obracet na vyučující a v případě potřeby docházet na doučování.

MŠ Sovička je předškolní třída při ZŠ Lingua Universal. Je vhodná pro všechny děti s odkladem školní docházky i děti s menší logopedickou vadou či problémem soustředěnosti. MŠ tvoří přechod mezi mateřskou školou a školou základní.

Lingua Universal je jako jediná škola okresu zařazena do celoevropské sítě Zdravých škol, jejichž mottem je smysluplné a zdravé učení, přátelské prostředí a otevřené partnerství.

Č.11: ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASARYKOVA, LITOMĚŘICE

Masarykova Základní škola Litoměřice je školou rodinného typu se všeobecným zaměřením, je tedy jedinou školou bez konkrétní orientace ve výuce v Litoměřicích. Je školou, ve které probíhá výuka anglického jazyka, a to rodilým mluvčím od první třídy v předmětech matematika, pracovní činnost a výtvarná výchova.

Je školou, která přihlíží k individualitě žáků a nelimituje je. Školou, která je umístěna v historické budově 1. české školy v Litoměřicích z roku 1935, v krásném a klidném prostředí ve Svojsíkově ulici (vedle Gymnázia Josefa Jungmanna a městského parku), s velkou zahradou, zahradní učebnou, bazénem, dětským hřištěm a největším sportovním areálem ve městě.

Prioritou školy je komunikace s rodiči našich dětí, která je vždy otevřená. Snažíme se společně najít to nejlepší řešení pro zdravý vývoj našich žáků.
K tomu nám dopomáhá výborný pedagogický sbor, včetně 8 mužů.

Č.10: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOŽENY NĚMCOVÉ, LITOMĚŘICE díl 2 (škola využila mediální prezentaci dvakrát)

Božena se chystá na svůj svátek!
Žáci ze Základní školy v ulici Boženy Němcové v Litoměřicích se v těchto dnech spolu se svými učiteli připravují na oslavu „školního“ svátku – Dne Boženy. Ten se bude konat 11. února (v kalendáři má své místo Božena). Den Boženy je druhým rokem organizovaný projektový den, kterému předchází velké přípravy, mimo jiné zapisování žáků do zvolených předmětů. Učitelé svým žákům nabízejí na tento den netradiční a atraktivní nabídku předmětů.

Jak říká PaedDr. Václav Hanč, Ph. D. – ředitel školy : „Nejedná se o žádnou ztrátu vyučovacích hodin, naopak, do projektového dne jsou zakomponovaná průřezová témata, která se linou naším vzdělávacím programem s názvem Božena - harmonická škola.“

Takže co děti z Boženy čeká? Společenské a vědomostní hry, ruční práce, sportovní a taneční aktivity a další. Vše dle volby žáků. ZŠ B. Němcové je ve městě známá především svou orientací na rozšířené vyučování hudební výchovy, ale ve svém vzdělávacím programu má mj. výuku cizích jazyků od prvního ročníku či využívání moderních PC technologií.

„Již dlouhodobě otevíráme jednu první třídu s orientací na hudební výchovu a jednu třídu bez zaměření. Zápis je na „Boženě“ ve středu 4. a ve čtvrtek 5. února 2009,“ dodává Václav Hanč.

Č.9: ZÁKLADNÍ ŠKOLA U STADIONU, LITOMĚŘICE

Naše škola se nachází v bezpečném, klidném a pěkném prostředí Litoměřic, je jediná svého druhu v litoměřickém regionu. Rozšířená výuka cizích jazyků zde má již 15-letou tradici a za ta léta si škola vybudovala své know-how. Kvalitní výuka cizích jazyků je zajišťována aprobovanými učiteli s příslušným vysokoškolským vzděláním. S výukou prvního cizího jazyka začínáme již od 1. třídy, v 5. třídě zavádíme druhý cizí jazyk.

Výuka jazyků je od 1. třídy doplněna anglickou i německou konverzací vedenou rodilým mluvčím pro žáky zcela zdarma. Každoročně organizujeme týdenní výměnné pobyty žáků u našich partnerských škol v Německu a Švýcarsku. Učitelé a žáci školy se pravidelně zapojují do mezinárodních projektů.

Vedle běžných tříd probíhá výuka i v odborných, moderně vybavených učebnách – mediální s interaktivní tabulí a dvou počítačových, učebnách fyziky, chemie a přírodopisu, cvičné kuchyně a několika učebnách pro cizí jazyk. K hodinám tělesné výchovy využíváme velkou tělocvičnu a nově vybudované školní hřiště s běžeckou dráhou, kde se nachází také venkovní učebna a provazová pyramida. V budově školy je umístěna i školní jídelna.

Žákům školy nabízíme v odpoledních hodinách bohatou nabídku zájmových kroužků – dramatický, country tance, sportovní, přírodovědný, výtvarný, počítačový, novinářský… Žáci se mohou spolupodílet na dění ve škole prostřednictvím žákovského parlamentu, školních médií – žákovský rozhlas, školní noviny. Mladší školáci mají možnost aktivního pobytu v prostorném a příjemném prostředí školní družiny.

Dětem se specifickými poruchami učení a vadou řeči poskytujeme dyslekticko-ambulantní a logopedickou péči. Ve spolupráci s PPP zajišťujeme i vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Absolvováním naší školy žáci získají dobré znalosti cizích jazyků a mohou úspěšně pokračovat ve studiu na středních školách. Velmi příznivě byla škola hodnocena i při nedávné inspekci.

Další informace o škole a jejích aktivitách získáte osobní návštěvou nebo na webových stránkách školy www.ustadionu.cz. Zápis do naší školy se koná 4. a 5.února.

Č.8: ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADOVA, LITOMĚŘICE

Chcete, aby Vaše dítě mělo na výběr dostatek činností, které může provozovat ve svém volném čase pod vedením zkušených pedagogů, vychovatelů či trenérů a nemusí docházet do jiných zařízení mimo svoji základní školu? Přijďte k nám!

Naše škola bude letos slavit 20. výročí otevření a může se pyšnit moderním vybavením. Vyučuje se v kmenových třídách, ale i odborných pracovnách. Využívá se také učebna výtvarné výchovy, grafická a keramická dílna s hrnčířským kruhem a keramickou pecí. Dále máme dvě počítačové učebny, které jsou vybavené nejnovější výpočetní technikou a kvalitními výukovými programy. Učebny jsou v době před, mezi a po vyučování k dispozici žákům pro samostudium.

Na naší škole fungují třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na všeobecný rozvoj sportovce. Pořádáme každoroční výjezdy na lyžařské, vodácké, cyklistické kurzy i ozdravné pobyty. Školní sportovní klub organizuje soutěže ve šplhu, vybíjené, atletice aj. Během přestávek se žáci mohou věnovat stolnímu tenisu. Máme dvě zrekonstruované tělocvičny, posilovnu a víceúčelový sportovní areál s umělým povrchem. Nedílnou součástí výuky je i rozšířená výuka cizích jazyků. Anglický jazyk se vyučuje od 1. ročníku, na druhém stupni je výuka druhého cizího jazyka – Frj, Rj, Nj, Aj.
Velkou měrou je zde také rozvíjena výtvarná výchova s mnoha úspěchy v celostátních i mezinárodních soutěžích. Ve škole funguje logopedie a dyslektická ambulantní poradna určená žákům s poruchami učení. Škola má k dispozici i asistentky pedagoga u žáků se zdravotním postižením a je bezbariérová.

Tradičně bohatá je i mimoškolní činnost. Pracují zde výtvarné kroužky, keramika, sportovní, počítačové i hudební kroužky. Odpolední zájmovou činnost zajišťuje Školní klub s náplní tenisu, badmintonu, stolního tenisu, plavání, míčových her, florbalu nebo keramiky. Našim nejmladším žákům slouží tři oddělení školní družiny, která pořádá pro děti spoustu akcí. Pro budoucí prvňáky ve škole najdete Cvičení předškoláků a Klub předškoláček. Velkým plusem naší školy je složení pedagogického sboru, který tvoří aprobovaní vyučující s nízkým věkovým průměrem, včetně čtyř mužů.

Č.7: ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLÍČKOVA, LITOMĚŘICE

Škola je již několik let se specializací na rozvíjení sportovního nadání u dětí formou tzv. sportovních tříd na druhém stupni. Tradičně je zaměřena na košíkovou, v posledních letech se nabídka rozšířila i o veslování. Všechny děti se ale mohou zúčastnit nejrůznějších sportovních akcí, které jsou pořádány Centrem sportu zřízeném při naší škole. Díky pochopení města došlo i k rekonstrukci školních hřišť, takže nyní jsou k dispozici sportovcům tři hřiště s umělým povrchem, běžecký ovál a travnaté hřiště. V případě nepříznivého počasí jsou využity obě tělocvičny.

Pro usnadnění vstupu žáků do první třídy budeme opět otvírat přípravnou třídu, kterou jsme zahájili v loňském školním roce. Osvědčila se nám výuka cizího jazyka hravou formou již od 1. ročníku. Své znalosti a dovednosti žáci využívají v mnoha soutěžích i olympiádách, nejen sportovních, ale i v jazykových či přírodovědných soutěžích s výbornými výsledky.

Pro žáky, kteří chtějí smysluplně trávit svůj volný čas, je otevřen školní klub s mnoha sportovními i uměleckými kroužky. Největší oblibě se těší kroužek keramiky. Výrobky jsou skutečně nádherné a můžete je obdivovat na školních jarmarcích. Za zmínku stojí také pravidelně pořádané akce, jako např. výstava učebnic, „Zlatý Ámos“, sportovní a kulturní akce. Škola se také zapojuje do různých zajímavých projektů. Nyní je to například „Adopce na dálku“. V roce 2006 škola adoptovala jedenáctiletou dívku z indické Valencie.

Jsme součástí projektu VIP Kariéra podporovaného Evropským strukturálním fondem. Cílem projektu IPPP Praha je pomoc žákům, rodičům a učitelům při řešení vzdělávacích či výchovných problémů. Dalšími projekty jsou „Pomáhejme si“, „Třída plná pohody“, ve kterých se žáci učí navzájem si pomáhat a žít spolu.

Škola se skládá z několika pavilonů. Ve všech třídách i družinách je nový moderní nábytek. V pavilonu prvního stupně je oblíben relaxační koutek a respirium, zařízené jako multimediální učebna. Výuku žáků výrazně obohacují interaktivní tabule, na nichž se učí zajímavou formou.

Č.6: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ANTONÍNA BARÁKA, LOVOSICE

Jsme úplná ZŠ spíše rodinného typu - 6 tříd 1. stupně, 9 tříd 2. stupně. Učitelky 1. stupně jsou plně kvalifikované a soustavně se dál vzdělávají. Od září 2007 vyučujeme podle vlastního ŠVP – „Trojka“. Našim cílem je vychovat všestranně rozvinutého člověka připraveného na praktický život. Název Trojka vyjadřuje základní myšlenky ŠVP: T = tolerance, tvořivost; R = radost; O = osobnost; J = jistota; K = komunikativnost; A = aktivita. Při jeho tvorbě jsme přihlédli k přání rodičů a zaměřili jsme se na výuku cizích jazyků - od první třídy vyučujeme povinný předmět AJ, NJ.

Další prioritou je výuka informatiky a sportovní zaměření školy, které se na 2. stupni specializuje na házenou a basketbal. Z nových metod práce (činnostní a tvořivé učení) jsou mezi žáky oblíbené projektové dny. Naučí se zde spolupracovat i ve smíšených věkových skupinách. Celoročně se žáci zúčastňují soutěží, ve kterých dosahují pěkných umístění (4x ocenění v celostátní soutěži MVČR, 1. a 2. místo v okresních olympiádách v NJ a AJ).
Děti navštěvují i řadu zájmových kroužků, nově i kroužek plavání. Vybavení školy, tříd i kabinetů je na vysoké úrovni. V největší oblibě je práce s interaktivní tabulí. V brzké době bude nainstalována v pořadí již čtvrtá. Pochlubit se můžeme počítačovými učebnami, prostornou tělocvičnou a dalšími pracovnami. Využíváme bazén, haly na házenou a basketbal, zimní stadion.

Samozřejmostí jsou výjezdy na ozdravné pobyty, letos navštívíme Poslův mlýn u Doks. Výborně vybavená je školní družina s novým odpočinkovým areálem. Žáci mohou využívat dyslektické a logopedické poradny přímo ve škole. Tradicí jsou i hravá odpoledne pro předškoláky a karneval - proběhne v pondělí 26. 1. od 15.30.

Více se dozvíte na „Dnech otevřených dveří“ 26. - 29. 1. v době od 8 do 16 hodin. Velmi nás potěší vaše návštěva a zájem o naši školu.
Mgr. Marie Pelikánová, ředitelka

Č.5: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADY PIONÝRŮ, LOVOSICE

Tentokrát se představuje největší lovosická škola, 1. základní škola, Sady pionýrů 355/2. Jsme škola, která má 22 tříd s 520 žáky; 98 dětí dochází do 3 oddělení školní družiny. Od 1. 9. 2007 vyučujeme podle školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Škola pro život – škola pro tebe“.
Největší důraz klademe na všeobecné vzdělávání a výchovu dětí. Stejný přístup, pomoc a péči poskytujeme všem žákům, jak nadaným, tak průměrným i těm, kterým učení moc nejde. Všechny chceme vybavit do života takovými dovednostmi a schopnostmi, které jim usnadní co nejlépe zvládat životní situace a co nejlépe obstát v praktickém životě.

Zaměřujeme se na kvalitní výuku cizích jazyků, se kterou nám pomáhá kanadská lektorka, a dále pak na výuku výpočetních a komunikačních technologií. Velké oblibě se u dětí těší školní projektové dny, které jsou zaměřeny na praktické zvládnutí vybraného učiva zábavnější formou, než tou, kterou je možné učivo probírat ve třídě. V odpoledních hodinách děti pracují v 16 kroužcích. Jsou to např. sportovní, keramické, výtvarné, hudební, přírodovědný, turistický, zdravotní, práce s internetem… K samozřejmostem patří ozdravné pobyty, lyžařský výcvik, plavecký výcvik, cyklokurzy, výlety, exkurze, návštěvy výstav, divadel a různých jiných zajímavých kulturních akcí.

Věnujeme se i charitativní činnosti (Adopce na dálku, návštěvy řepnického psího útulku, Květinový den, Liga proti rakovině…). Mohli bychom ještě napsat spoustu dalších informací o naší škole, ale lepší bude, když se k nám přijdete podívat. A to v sobotu 24. ledna na ukázkové hodiny a tradičně na „Dny otevřených dveří“ ve dnech od 26. ledna do 3. února. Srdečně vás zveme!
Jana Laštovková, ředitelka

Č.4: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BUDYNĚ NAD OHŘÍ

Na nedostatek prvňáčků si budyňská škola rozhodně stěžovat nemůže. Už v loňském školním roce nastoupilo do první třídy 27 dětí z Budyně a okolí. Paní učitelce s výukou pomáhá asistentka pedagoga, takže i při tak velkém počtu žáků probíhá učení s individuálním přístupem. I v letošním roce očekáváme poměrně vysoký počet dětí, proto jsme zápis rozdělili do dvou dnů. Děti se k zápisu dostaví 28. nebo 29. ledna odpoledne. Od zápisu si odnesou pamětní list, dárky a klíč od školy, které pro ně vyrobili jejich budoucí spolužáci.

Pro předškolní děti jsme už v prosinci během Dnů otevřených dveří připravili první seznámení se školou. Při akci nazvané „Pohádková škola“ prováděli děti po třídách 1. stupně víla a trpaslíci. V každé třídě děti plnily nějaký úkol. Po splnění všech pěti úkolů dostaly sladkou odměnu a mohly si ještě pohrát a zacvičit v naší nově zařízené a vybavené družině. Při odchodu obdržely pozvánku k zápisu.

Další seznámení se školou proběhne při tradiční návštěvě předškoláků v 1. třídě. Spolupráce mateřské školy se základní školou v našem městě je velice úzká a pravidelná. Věříme, že se budoucí prvňáčci do školy těší a že budou ve škole úspěšní.

Č.3: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOŽENY NĚMCOVÉ, LITOMĚŘICE

Co nabízí Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2?
1/ Kvalitní pedagogický sbor – vysokoškolsky vzdělané odborníky s citlivým a fundovaným přístupem k žákům.
2/ Výuku cizích jazyků na velmi dobré úrovni- angličtinu, němčinu, ruštinu - vyučovanou kvalitními učiteli jazyků.
3/ Moderně vybavené učebny – speciálně vybavené na: cizí jazyky, hudební výchovu, výtvarnou výchovu, dějepis, fyziku a chemii, počítačové učebny a školní kuchyni.
4/ Vhodné využití volného času - 2 velké pěvecké sbory (dívčí sbor Puellae cantantes a chlapecký sbor Páni kluci) a jejich 8 přípravek, flétnový soubor Bellus, školní orchestr, jazykové a další kroužky.
5/ Prezentaci práce našich žáků v krásně zrekonstruovaném varhanním sále, kde se konají koncerty a vystoupení, při kterých naši žáci účinkují.
6/ Sportovní vyžití – na škole pracuje školní sportovní klub, kde uplatnění nacházejí sportovně orientovaní žáci. Máme svou tělocvičnu a kvalitní víceúčelové sportovně rekreační hřiště s umělým povrchem.
7/ Školní družinu a klub pro žáky 1. resp. 2. stupně v odpoledních hodinách. Zde panuje příjemná domácí atmosféra.
8/ Vysokorychlostní připojení k internetu a nově zařízené počítačové učebny, které jsou využívány při výuce, ale i ve volném čase.
9/ Školní parlament – zde žáci spolurozhodují o aktivitách školy.
10/ Velkou snahu, aby její žáci chodili do školy rádi, aby svůj život obohatili citovými a estetickými prožitky a aby si odnesli zkušenosti, jak se orientovat v současném komplikovaném světě. Také proto jsou např. nedílnou součástí výuky její netradiční a moderní formy – projektové dny apod.
11/ Odpovědi na jakékoliv dotazy - telefon 416 73 57 97 nebo e–mail skolabn@skolabn.cz další info na www.skolabn.cz
Zápis se koná 4. a 5. února.
PaedDr. Václav Hanč, Ph.D. ředitel školy

Č.2: ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA VALECH, LITOMĚŘICE

Naše škola nabízí pestrou výuku, která nekončí jen ve školních lavicích. Doplňuje ji řada výjezdů, exkurzí a pestrá mimoškolní činnost. Rodiče žáků jsou našimi partnery. Přípravnou a 1. třídu jsme umístili v tzv. Malé budově v Masarykově ulici. Školička leží v areálu, kde je dětské hřiště a přírodní výukový areál. V budově sídlí Středisko ekologické výchovy Sever, které děti dobře znají z programů pro mateřské školy. Mají zde klidné, rodinné prostředí. Učí se v prostorných učebnách s kobercem, kde mohou relaxovat.

Hlavní budova nabízí kromě běžných tříd také odborné učebny - mediální s interaktivní tabulí, dvě moderně vybavené počítačové učebny, učebnu hudební a výtvarné výchovy, fyziky, cizích jazyků nebo přírodopisu. Ve škole je také tělocvična, jídelna a nově vybavené prostory školní družiny. Žáci využívají také školní hřiště, zahradu, knihovnu a cvičnou kuchyni.

Dětem nabízíme pestrý výběr zájmových kroužků. Pro sportovce aerobik, sportovní hry nebo taneční kroužek. Velmi oblíbený je kroužek keramiky, výtvarný nebo přírodovědný. Naši zpěváčci chodí zpívat i na Vítání občánků. Každý pátek je nával v počítačových učebnách – probíhají kroužky počítačů a počítačových her. V letošním roce zahájil činnost kroužek E-twinningu, kde si žáci 1. stupně po internetu anglicky dopisují s kamarády z jiných evropských škol. Škola je zapojena do řady mezinárodních projektů. V loňském roce vyjeli někteří žáci na výměnné pobyty do Holandska a na Slovensko.

Každý rok třídy jezdí na ozdravné pobyty, výlety a exkurze. Mladší žáci spolu s rodiči vyrážejí na Sobotní výpravy kocourka Valíka. Pravidelně pořádáme několikadenní tematické pobyty ve Lhotsku. V letošním roce Cestu do pravěku, Po stopách sněžného muže… Žáci 2. stupně v rámci Klubu mladého diváka navštěvují pražská divadelní představení.

Ve škole působí zkušený a kvalifikovaný pedagogický sbor, na 1. stupni posílený o asistentku. Žákům poskytujeme logopedickou péči a péči speciálních pedagogů. Škola klade důraz na etickou a ekologickou výchovu, ale i na výuku cizích jazyků a znalost práce s počítačem.
Lenka Matoušovská

Č.1: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VŠEHRDOVA, LOVOSICE

ZŠ ve Všehrdově ulici v Lovosicích vzdělává a vychovává žáky 1. stupně ve věku 6-11 let, v 10 třídách se v tomto školním roce vzdělává 211 žáků. Škola se vlastním vzdělávacím programem zaměřuje na všestranný rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na kvalitu ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Vyučování s vlastním vzdělávacím programem probíhá již 2 roky a klade důraz na úspěšný rozvoj každého dítěte, respektuje tradice školy a její charakteristické podmínky.

Chloubou školy jsou odborné učebny (např. počítačová, jazyková, knihovna s čítárnou). V letošním školním roce přibylo nově zrekonstruované školní hřiště a 2 interaktivní tabule pro výuku. Předností školy je také 5 oddělení školní družiny, které jsou součástí areálu školy (provoz 6.00 – 16.30). Ve škole působí stabilní pedagogický sbor, který je ochoten udělat pro děti i „ něco navíc“. Aktivně zde pracuje řada zájmových kroužků. Samozřejmostí je i další cílené vzdělávání pedagogických pracovníků, do kterého patří studium cizích jazyků, dramatické výchovy, ale i znakové řeči. Speciální pedagogové naší školy pracují i s dětmi se specifickými poruchami učení a logopedickými vadami.

Ve školním roce 2008/2009 byla otevřena přípravná třída pro žáky s odkladem školní docházky, ale i mimořádně nadaných, kam je možné v době od 4.2. – 31.5. 2009 dítě zapsat. Kapacita této třídy je 15 žáků a ohlas je více než kladný.

Škola nabízí velký výběr školních i mimoškolních aktivit, o kterých se dozvíte z webových stránek školy - www.zsvsehrdova.cz. Prohlédnout školu je možno v Týdnu otevřených dveří od 19.1.- 23.1.2009. Srdečně zveme i k zápisu 4.- 5. února 2009 od 14 do 16.30 hodin.
Mgr. M. Zemanová, ředitelka školy