Firma Šrot Wetzel s.r.o., jejíž mateřská firma sídlí v Mannheimu, chce v areálu bývalého uhelného skladu v Lovosicích – Prosmykách vybudovat areál výkupu a zpracování kovových odpadů. Šrot sem chce dovážet z Česka, podle mínění odpůrců později i s největší pravděpodobností z Německa, a recyklovat ho. Čisté železo by odvážela do Německa, případný odpad by zůstal zde. Ten by musel končit na skládce SONO Čížkovice, případně na skládce nebezpečného odpadu ve Vrbičanech. Firma ovšem tvrdí, že v jejím provozu žádné odpady vznikat nebudou. Podle záměru plánuje zpracovat na 30 tisíc tun kovových odpadů ročně.

„Naším záměrem je ekologická přeprava materiálu a využití moderních technik. Nebude zde produkován žádný odpad, žádná zátěž prachem nebo výfukovými plyny,“ prezentoval v Lovoši projekt Joerg Leichsenring, zástupce Šrot Wetzel s.r.o.

Maximální denní kapacita je omezena výší 1 000 tun, což by podle odpůrců šrotiště představovalo produkci až 240 tisíc tun kovových odpadů ročně. Navíc se obávají toho, že tu budou likvidovány autovraky. Tento scénář ale firma odmítla.

„Byli jsme si prohlédnout provoz v Německu. Nůžky na šrot – třináct metrů vysoké zařízení, které vydává 120 decibelů hluku – překládací bagry, vysokotonážní auta. Překládka z lodí na náklaďáky od 8 do 18 hodin. Hory šrotu na břehu řeky,“ oponovala Dana Tschakertová, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Lovosicích. Ten se záměrem německého investora nesouhlasí.

„Nejednalo se o nás, ale o konkurenční firmu TSR, která tam používá drtící linku na zpracování železa. Je hlučná, navíc při tomto provozu vznikají další odpady. Tento provoz u nás nebude,“ tvrdí Herbert Lechermann.

Podle lovosických úředníků neměla firma Šrot Wetzel s.r.o. povolení užívat areál bývalých uhelných skladů v Prosmykách jako šrotiště, prokazatelně zde ale podnikala už od února 2007. Rozhodnutí o změně užívání areálu získala až v dubnu 2007, krajský úřad následně vydal souhlas s provozováním tohoto zařízení.

„Už nyní nesou západní větry přes řeku do Žalhostic hluk. Budeme proti šrotišti bojovat,“ jsou rozhodnuti mlékojedský starosta Vladimír Kopřiva a starostka Žalhostic Alena Vacková.

Zaměňují se tu dva projekty, říká německá firma

Prosmyky - Prezentace projektu areálu výkupu a zpracování kovových odpadů v Prosmykách vyvolala na jednání lovosického zastupitelstva vlnu odporu. Obce Žalhostice, Mlékojedy a Lovosice provoz šrotičky odmítají. Na otázky litoměřického Deníku odpovídá provozní ředitel firmy Šrot Wetzel s.r.o. Herbert Lechermann.

Čím se liší váš projekt od toho, se kterým tu přišla před několika lety firma před vámi?

Mezi naším zadaným projektem a plánovaným zbudováním projektu konkurenční firmy TSR na stroj Schredder – drtící linka je rozdíl. Projekty jsou nesrovnatelné.

- umístění: planované umístění na zadávaný projekt z roku 2005 bylo v areálu CSP a tímto šlo o 5letou záplavovou linii ohrožení

- my jsme si jako místo našeho záměru vybrali areál Uhelných skladů Prosmyky a tímto umístěním ležíme mimo záplavovou oblast 20leté záplavové linie

- tehdejším zařízením byl míněn stroj Schredder – drtící linka pro zpracování železa. Funkce této drtící linky je úplně odlišná. Do drtící linky je vkládán netříděný odpad a tímto zařízením je odpad strojně zmenšován a tříděn. Při procesu zmenšování odpadního materiálu je materiál upravený jako zbylý odpad

- v případě našeho projektu zřízení nůžek na šrot je funkce tohoto stroje zcela jiná. U nůžek na šrot je šrot úplně slisován a nastříhán na určitou délku, čímž se pak využívá jako surovina pro hutě, které z něho vyrábějí ocel.

Jaká má být denní kapacita vaší zpracovatelské linky? V předložené dokumentaci se objevily rozpory.

Denní zpracovatelská kapacita je navrhována na 120t. Možná navržená kapacita těchto nůžek na šrot od výrobce je při maximálním výkonu 500t denně, a to při použití nejlepšího, nejvhodnějšího materiálu a délky střihu, která je akceptovaná hutěmi. Tato možná kapacita ale nemůže být nikdy v běžném provoze dosažena, protože ze zkušeností víme, že v časovém období jednoho dne nebo týdne není možné mít ke zpracování materiál stejné kvality a taky musí být dodrženy požadavky našich odběratelů tj. hutí a sléváren na délku materiálu… Dále ze zkušenosti víme, že maximální zadané vytížení od výrobce se dá zvládnout jen ze 40 procent. V časovém období jednoho roku získáme průměrnou 30% kapacitu nůžek z maximálního možného výkonu.

Český kovový šrot se má vozit do Německa. Jaký odpad zůstane zde a jak ho budete likvidovat?

Výskyt nezpracovaného šrotu je v rozmezí sběrného území – radius cca 50km – měsíčně cca 50.000t. S naším plánovaným a požadovaným množstvím 2.500t měsíčně, které bude zpracované a nabídnuté jako vsázky schopné do hutí v Česku, Rakousku a Německu. Na základě logistických možností – využití lodní dopravy (ekologicky vhodný transport) - jsou naším největším odběratelem hutě v Německu.

Označení slova „odpad“ je zde špatně vykládáno. Víme, že šrot je politicky označován jako odpad, ale z hospodářského pohledu bereme šrot dnes jako důležitou a vzácnou druhotnou surovinu. Při dodávkách šrotu není možné zamezit tzv. občasným pochybením, jakými je například ne úplně čistě zpracovaný šrot nebo materiály, které ne vždy jsou kovové. Tento odpad je schraňován dle směrnic ze životního prostředí a postoupen dál na společnosti, které proto mají certifikaci.

Těmito odpady rozumíme opravdu malé množství šrotu, ale převážnou část tvoří dřevo, papír a plasty. Měsíční příjem těchto odpadů tvoří cca 0,5t. Veškeré tyto odpady jsou likvidovány certifikovanou společností. Odpad, míněno opravdový kancelářský odpad, který vzniká přímo v naší společnosti, je ekologicky tříděn a následně likvidován zodpovědnou certifikovanou společností. Pod tímto odpadem rozumíme komunální odpad, ale i plasty a papír.

Jako společnost vědomá si zodpovědnosti k životnímu prostředí jsme přikročili ještě k dalším opatřením na ochranu životního prostředí.

- celý areál je potažen pevným povrchem, vyasfaltován. Tak, aby nedošlo, v eventuálním případě, vylitím kapaliny k jeho znečištění

- dešťová voda z celého objektu je svedena do okružní rozvodné sítě s centrální čističkou s odlučovačem oleje. Zařízení je pravidelně kontrolováno a jsou odebírány vzorky

Na mnoha místech v České republice ještě stále najdete hodně výkupen, které nejsou potřebně vybaveny pro ochranu životního prostředí. S příkladem nemusím chodit daleko. I v tomto regionu - v okolí Lovosicka, Litoměřicka a Libochovicka - najdete výkupny, které toto nesplňují.

Zástupci obcí Mlékojedy, Žalhostice a Lovosice poukazují na to, že jste v Prosmykách zahájili činnost bez povolení. Máte oprávnění provozovat zde výkup a zpracování kovových odpadů?

Již od roku 2004 začala firma Schrott Wetzel GmbH prostřednictvím svých nákupčích nakupovat zde v Čechách šrot a odbytovala ho hned do Německa. V roce 2006 stouply objemy nakoupeného šrotu již tak, že bylo možné provádět přepravu využitím lodí. Tím, že není možné svézt šrot pomocí nákladního automobilu během jednoho dne do přístavu k nakládce, pronajala si společnost plochu v přístavu, kde se chystal šrot pro přepravu lodí do Německa. V roce 2007 byla založena společnost Šrot Wetzel s.r.o., která pro svůj provoz získala potřebná povolení.

Jsou obavy starostů ze zvýšené hlučnosti, prašnosti a dalších nepříznivých vlivů na životní prostředí a zdraví lidí opodstatněné?

Obavy starostů z okolních obcí jsou neopodstatněné. Dokazují to rozsáhlé studie na měření prachu a hluku, které jsou přílohou naší žádosti. Při měření těchto emisí byl kladen důraz na úzkou spolupráci s hygienickou stanicí Litoměřice, kterou bylo toto měření schváleno a uznáno. Pro nás to je velice důležité, že je toto měření, které zde proběhlo, nezpochybnitelné a je uznáno úřady, které byly s naším záměrem podrobně seznámeny.

Je s podivem, jak málo se zde dbá na moderní zařízení, které odpovídá bezpečnostním předpisům životního prostředí. Jak jsem již zmínil, na mnoha místech v České republice ještě stále najdete hodně výkupen, které se nacházejí na nevybetonovaných prostorech, takže veškeré kapaliny odcházejí, vsakují se zpět do země a nejsou ekologicky likvidovány. Ochrana životního prostředí a opatření pro snížení jeho zátěže je v dnešní době samozřejmostí každé větší společnosti. Každá renomovaná společnost, která se zabývá recyklací odpadů, vidí své priority v ochraně životního prostředí, a proto se snaží veškerý odpad ekologicky likvidovat.

Naše společnost, a tím i všechny skupiny firmy Schrott Wetzel, zaujímá svůj postoj k životnímu prostředí tak, že již je nebo brzy bude certifikovanou pro životní prostředí (odborným provozem pro certifikace).

Technický vývoj nových projektů, třeba projektu jako je v Lovosicích, se stále zlepšuje a snaží se o šetření energie a zátěže na životní prostředí. Hydraulické nůžky na šrot jsou využívány pouze ke zpracování železného šrotu. Při jejich použití odpadne pálení železného šrotu, které je méně ekologické.

Vzhledem ke zpracování a recyklaci kovového odpadu dochází u hutí a oceláren ke snížení energie o cca 74%, ke spotřebě vody o cca 40%, též se sníží i znečištění ovzduší cca o 86%, a znečištění vody cca o 76%. A to vše jen znovuzpracováním starého železa na ocel.

Hlučnost nůžek na zpracování šrotu má být 120 decibelů. Jaká protihluková opatření chcete udělat?

Hlučnost nůžek 120dB je pouze při plném provozu, a to maximálně 10x za den, přičemž se jedná vždy o krátkou chvíli a nikoliv o dlouhodobý proces hlučnosti. Pro tuto hlučnost 120dB, která zde vzniká, máme protihlukové opatření, čímž je míněna dva metry vysoká zeď.

Dotčené obce se nacházejí v obydlených zónách a jsou vzdálené 800 metrů. V obci Mlékojedy byla studie pro měření hluku a prachu pozastavena, a to z důvodu výstavby nové silnice z Lovosic do Litoměřic. Obec Žalhostice není nijak postižená zátěží hluku, a to proto, že se na místě v našem provozu kromě protihlukové stěny nachází ještě administrativní budova, která má vliv na tlumení hluku. To bylo při měřeních potvrzeno.

V případě, že by se ukázalo, že protihluková opatření nejsou dostačující, je pro nás samozřejmé, že bude sjednána náprava.