Oproti původnímu návrhu zastupitelé některé podmínky zpřísnili. Při vymáhání penále soudní cestou město dlužníkovi promine 40 % částky, ta však může maximálně dosahovat výše základního dluhu na nájemném.

„Když se stane dlužníkem člověk sociálně slabý, považuji za nemorální, když výše penále přesáhne dlužnou částku,“ argumentoval místostarosta Jiří Landa.

Pozměňovací návrhy neakceptovalo šest z přítomných 23 zastupitelů. Dva byli proti, čtyři se zdrželi hlasování. „Nesouhlasím s protinávrhem Jiřího Landy. Nebyl transparentně předveden, pro mě byl jednostranně zaměřen a dostal se jen do jednoho z bodů,“ řekl zastupitel Radek Lončák.

Nová pravidla neznamenají, že bude město odpouštět penále všem dlužníkům nájemného. „Nejedná se o plošné promíjení poplatků z prodlení. Dlužník, který splní dané podmínky, může požádat prostřednictvím oddělení správy bytového hospodářství města Litoměřice o prominutí poplatku z prodlení nebo úroku. Zatím se jednalo o dva až tři případy měsíčně,“ sdělil městský právník Petr Panaš.

V případě, že žadatel splňuje uvedené podmínky, může mu rada nebo zastupitelstvo města Litoměřice penále dlužné částky prominout z důvodu zapříčiněného tíživou sociální situací.

„Důvodem může být ztráta zaměstnání, rozvod, nemoc nebo úmrtí v rodině,“ upřesnil městský právník Petr Panaš. „Důvodem k prominutí penále ale může být i prokazatelné administrativní pochybení – zasílání plateb na špatné číslo účtu nebo pod jiným variabilním symbolem,“ uvedl.

Poplatky z prodlení mohou být prominuty až do výše 80%, pokud dlužné nájemné žadatel uhradil mimosoudní cestou a jestliže se nejednalo o pohledávku vzniklou za období delší než tři měsíce a základní dluh na nájemném nepřevýšil částku 20 tisíc korun.

Až do výše 60% mohou být poplatky z prodlení prominuty, jestliže dlužné nájemné žadatel uhradil mimosoudní cestou, ale základní dluh na nájemném byl za období delší než tři měsíce nebo převýšil částku 20 tisíc korun.

A až do výše 40%, pokud město vymáhalo po žadateli dlužné nájemné soudní cestou. „Podmínkou však je, že dlužník uhradí základní dluh včetně všech soudních a jiných poplatků a úhrad, které se sporem souvisejí. Maximálně však do výše základního dluhu na nájemném,“ řekl.

Toho, že by dlužníci mohli v tomto případě nová pravidla zneužívat, se neobává. „Pro město je důležité, že vymůže dlužnou částku a sankční částku do výše dluhu,“dodal.

Rada či zastupitelstvo města nemusí žadateli vyhovět, případně mu vyhoví pouze částečně. A to i v případě, kdy žadatel splní uvedené podmínky.
Zbývající část poplatku z prodlení po jejím částečném prominutí musí dlužník uhradit maximálně do 12 měsíců ode dne, kdy o žádosti radní nebo zastupitelé rozhodli. „Jestliže lhůtu nedodrží a zbývající dluh včas neuhradí, budeme na dluh pohlížet tak, jako by o jeho prominutí příslušný orgán nerozhodl,“ řekl městský právník Petr Panaš.

V mimořádných případech může rada nebo zastupitelstvo prominout poplatky z prodlení i nad rámec těchto přijatých zásad. „Manželé se rozvedou, on je nájemcem bytu, ona se odstěhovala. Přestože se ústně dohodli, on nájem neplatí. Dlužníky jsou pak oba,“ uvedl.

Podmínky, které musí žadatel splnit:
- má splacený dluh na nájemném (vyúčtování služeb souvisejících s nájmem), popřípadě úhrady za užívání přístřeší, nebo má uzavřen splátkový kalendář, který dodržuje nejméně po dobu tří měsíců před podáním žádosti a bude dodržen až do nabytí účinnosti rozhodnutí o prominutí poplatků z prodlení, případně je dluh žadatele splácen na základě exekučního titulu
- nemá další dluhy vůči městu Litoměřice
- v posledních třech měsících před podáním žádosti řádně platí nájemné a nájemné bude řádně hrazeno až do nabytí účinnosti rozhodnutí o prominutí poplatku z prodlení
- doloží žádost o prominutí poplatků z prodlení
- v posledních dvanácti měsících nebyly žadateli prominuty poplatky z prodlení