Zajišťovat má překládku zboží a materiálu z železničních vagonů do nákladních kamionů a obráceně. Během 24 hodin se jich tu má vystřídat odhadem na čtyřicet. „Bojíme se, aby nám kamiony nejezdily přes obec. Čekáme, s jakým řešením teď investor přijde, abychom nákladní dopravě znemožnili průjezd obcí,“ řekl v úterý starosta Lukavce Josef Hlaváček.

Ta by pak musela projíždět buď přes Nové Klapý, kde jsou hladiny hluku překračovány už nyní, nebo kolem obytných domů u nadjezdu.
Návrh areálu logistického centra předpokládá, zatím podle hrubých odhadů, zábor asi osmdesát tisíc metrů čtverečních nejkvalitnější zemědělské půdy.
Plánován je překladový terminál o výšce kolem 10 metrů s rozlohou asi tři krát větší než logistický park v japonské průmyslové zóně v Lovosicích.
V trase se počítá s železniční vlečkou. Její koleje mají přetínat komunikaci na trase Lovosice – Lukavec a budou navazovat na stávající železnici.
Výstavba logistického centra by měla začít letos, dokončení je plánováno na jaro příštího roku. Investorem stavby je významný slovenský developer.
Podle něj má kombinovaná doprava ulehčit nákladní dopravě na pozemních komunikacích, a přispět tak k menšímu znečištění životního prostředí.
Logistický terminál v Lovosicích se má stát stát jedním z pěti logistických center v České republice. Práci v něm ale najde jen pár desítek lidí.

„Stanovisko jsme zatím nevydali. Probíhá zjišťovací řízení vlivu na životní prostředí. V rámci tohoto řízení se může vyjádřit každý. Informace jsou vyvěšeny na Obecním úřadu v Lukavci, na Městském úřadu v Lovosicích nebo na webových stránkách www.cenia.cz,“ řekl Václav Veltruský, zástupce vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Procedura posuzování vlivů na životní prostředí EIA vyplývá ze zákona a týká se všech velkých průmyslových, dopravních a jiných staveb a záměrů (výstavby dálnic, továren, ale i rybníků, úprav vodních toků, odlesňování a podobně).

Účelem procesu je zjistit, zda jsou negativní vlivy zamýšleného záměru společensky přijatelné. Pokud převáží negativní vlivy na přírodu, lidské zdraví nebo hodnotu krajiny nad ekonomickým či jiným přínosem konkrétního projektu, žádný úřad by pro takový projekt neměl vydat povolení.
Umožňuje, aby byly za účasti všech dotčených stran vyřešeny všechny podstatné potenciální problémy spojené s navrhovaným záměrem dostatečně včas před jeho realizací. Umožňuje zapojení veřejnosti do raných fází přípravy a navrhnout záměr tak, aby maximálně vyhovoval specifickým podmínkám dané lokality.

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Lovosicích ještě vyjádření ke zjišťovacímu řízení EIA nevydal. „Zatím vidíme problém v tom, že bude stávající lokalita zatížena emisemi i imisemi z dopravy včetně hlukové zátěže z kamionové dopravy,“ řekla Dana Tschakertová, vedoucí lovosického odboru životního prostředí, které musí vydat stanovisko ke zjišťovacímu řízení do příštího týdne. Závěr zjišťovacího řízení pak bude vydán na základě stanovisek dotčených orgánů Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Hlukem přetížené Lovosice čekají na D8
Kritickou situaci v Lovosicích má vyřešit až dostavba D8. Lidem, kteří bydlí v okolí silnice první třídy I/30 a jsou obtěžováni hlukem z osobní a těžké nákladní dopravy vedené z Ústí nad Labem na D8, nakonec hluková studie, kterou nechalo koncem loňského roku vypracovat Ředitelství silnic a dálnic ČR, nepomůže.
„Hluková studie, v níž jsme zmapovali okolí silnic první třídy po celé České republice, potvrdila, že v Lovosicích a Malých Žernosekách je řada lokalit, kde byly hlukové limity překročeny,“ potvrdil Karel Horníček, vedoucí oddělení koncepce a životního prostředí ŘSD Praha.
Výsledky studie mají krajští hygienici k dispozici zhruba tři týdny. Sloužit však nejspíš budou jen jako podklady k udělení výjimek k provozování těchto silnic.
Na avizovaná protihluková opatření totiž ŘSD nemá dost peněz. Výměny starých oken za okna s lepšími akustickými parametry se tak Lovosičané bydlící v hlukem nejvíce postiženým místech nedočkají.
„V této době to není priorita. Snažíme se vypracovat žebříček hlukem nejohroženějších míst a přednostně řešíme obce, kde víme, se situaci do budoucna nevyřeší ani obchvaty, ani přeložky. A těžké nákladní dopravě přes Lovosice a Malé Žernoseky by měla přibližně za dva roky odlehčit právě dokončená D8,“ dodal.