Rozhodnutí, kterým je povolena stavba od zhruba poloviny řeky až po tzv. Žernoseckou okružní křižovatku, má nabýt právní moc začátkem března.

„Odvolací orgán dospěl k závěru, že po přezkoumání postupu prvoinstančního orgánu v řízení ani napadeném rozhodnutí nebyly shledány nedostatky takovépovahy, aby jej jako nezákonné zrušil a rozhodl podané odvolání zamítnout a napadené stavební povolení potvrdit,“ uvádí se v rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Zahájena tak bude moci být stavba pilířů Západního mostu přes Labe číslo šest a sedm a opěry číslo osm.

Stavební povolení mimo jiné představuje sejmutí ornice z manipulačního pruhu, vybudování hlavní trasy, přemostění Labe a rekultivaci ploch dočasného záboru.

Výstavbu dvou mostních pilířů v části 2,60 do 2,75 km stavby přivaděče aktivisté také zpochybňují. Podle nich byly budovány protizákonně, bez stavebního povolení.

„Investor nedostal stavební povolení, budeme žádat o odstranění stavby. Nebyly splněny zákonné podmínky,“ řekl v rozhovoru pro litoměřický Deník Lubomír Studnička.

Ten v této souvislosti loni v červnu požádal o zastavení stavebních prací a odstranění techniky a materiálu z pozemků v části stavby přivaděče v km 2,60 až 2,75, na něž údajně nemělo být vydáno pravomocné stavební povolení.

„Protože odvolací orgán dodnes nerozhodl, nesmí stavebník provádět jakoukoliv stavební činnost na dotčených parcelách,“ říká Studnička.
To, že stavba pokračovala, dokládá fotografiemi z května a října loňského roku, na nichž je podle něj posun ve výstavbě zřetelný. „Dokazují, že zde stavební práce pokračovaly,“ říká Studnička. V odvolání proti stavebnímu povolení na část přivaděče v km 2,60 až 2,75 pak obvinil litoměřický stavební úřad z podjatosti a za to, že odmítl jeho sdružení poskytnout informace.

„Na základě výzvy k zastavení prací jsme provedli místní šetření. Stavební povolení nespadá v tomto případě do naší kompetence. Dotčené pozemky podél nové stavby jsou manipulačními pruhy a jsou jako dočasný zábor obsahem rozhodnutí speciálního stavebního úřadu odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Litoměřicích,“ sdělila Ludmila Sládková, stavebně správní referentka litoměřického stavebního úřadu.

Odvolání stavbu prodražují
„Přemostění Labe by řidičům mohlo sloužit již v roce 2009, stavbu ale významně komplikují odvolání proti rozhodnutím vydávaným ve stavebním řízení. Zatím podaná odvolání způsobila skluzy v termínech dokončení prací o přibližně 24 měsíců oproti původnímu harmonogramu a podílela se také na navýšení ceny celého díla, v současné době o přibližně 45 milionů korun,“ uvedl František Janačík z oddělení tiskových informací kanceláře hejtmana Ústeckého kraje.

Peníze jsou zajištěny
Smlouvu o financování stavby tzv. Západního mostu v Litoměřicích v roce 2008 podepsali hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc a generální ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Gustáv Slamečka.

Smlouvu se SFDI č. 167/2008 projednala na schůzi 13. února 2008 Rada Ústeckého kraje. SFDI na základě této smlouvy poskytne kraji ze svého rozpočtu účelové finanční prostředky na realizaci stavby do výše 500 milionů korun.

„Prostředky poslouží na dokončení a zprovoznění hlavní trasy, včetně sjezdu na Mlékojedy. Peníze jsou určeny také na provedení hrubé stavby mostu přes Labe. Jednání se Státním fondem dopravní infrastruktury vedeme průběžně. Financování stavby mostu v Litoměřicích je zajištěno,“ konstatoval po podpisu smlouvy hejtman.

Proinvestováno je na 700 milionů
V současnosti je v rámci stavební akce „D8-II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část a II. část“ dokončena a uvedena do provozu trasa do 1,6 km, včetně okružní křižovatky a sjezdu na Prosmyky, náklady na tuto část stavby představovaly přibližně 440 milionů korun.
V srpnu 2007 byly zahájeny práce na dalším úseku od 1,6 km po 2,85 km (po levý břeh Labe) a zahájeny práce na přemostění řeky Labe. Na této části stavby bylo v roce 2007 proinvestováno 270 milionů korun.

Sponzorské dary od nich neberou
Na otázku, zda Společnost ochránců životního prostředí Litoměřice vyžaduje sponzorské dary od firem, proti nimž se v řízeních odvolává, Lubomír Studnička říká: „To je nesmysl. Když proti nim jdeme, nemůžeme je žádat o sponzorské dary. Těch získáváme málo, většinou se jedná o drobnější částky.“