Na základě upozornění obyvatel Lukavce a vedení obce provedli kontrolu na místní skládce. Ta zdroj zápachu nepotvrdila, ukázala ale, že provozovatel skládky přijal odpady, které sem přijmout neměl, a tím porušil zákon.

„Kontrolou provedenou ČIŽP v říjnu 2007 nebylo zjištěno porušení zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší nebo souvisejících právních předpisů. Nebylo zjištěno, že by skládka Lukavec byla zdrojem zápachu,“ uvedl Jaroslav Hájek, vedoucí oddělení ochrany ovzduší České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem. „Zákon o ochraně ovzduší porušen nebyl a pokuta nebyla uložena,“ uvedl.

Provozovatel měl porušit zákon

ČIŽP vykonává na všech provozovaných skládkách v rámci své územní působnosti pravidelné kontroly dodržování zákona o odpadech, a to minimálně jedenkrát ročně.

„Kontrolami Krajského úřadu Ústeckého kraje v dubnu a ČIŽP v červenci 2007 na skládce Lukavec bylo zjištěno porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a Česká inspekce životního prostředí vede s provozovatelem skládky Lukavec správní řízení o uložení pokuty a stanovení opatření a lhůty ke zjednání nápravy,“ řekl Jiří Turek, vedoucí oddělení odpadového hospodářství ústecké ČIŽP.

„Vzhledem k tomu, že správní řízení nebylo ještě ukončeno, protože se provozovatel skládky odvolal a jeho odvolání nyní řeší Ministerstvo životního prostředí, nelze v tuto chvíli poskytnout žádné další údaje,“ sdělil Jiří Turek s tím, že šetřením v říjnu 2007 na téže skládce nebylo zjištěno žádné další porušení zákona o odpadech.

Pokutu dostala Skládka Vrbičany

„Pokuta podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve výši 65 tisíc korun, byla v roce 2007 udělena spoečnosti EUROSUP spol. s r.o. za provozování Skládky Vrbičany v rozporu s povinnostmi určenými tímto zákonem,“ sdělil Jaroslav Hájek.

„Provozovatel porušil povinnost činit opatření k předcházení haváriím – došlo k samovznícení uložených obalů se zbytky organických látek. Ke dni 31. říjnu 2007 byl provoz Skládky Vrbičany ukončen a bude provedena její rekultivace,“ dodal. V loňském roce uložila ČIŽP této skládce i pokutu za porušení zákona o odpadech ve výši 130 tisíc korun za porušení provozního řádu skládky.

„S provozovatelem skládky Dubí Hora u Úštěka je v současnosti za stejný delikt vedeno správní řízení o uložení pokuty. Podrobnosti vzhledem k neukončenému řízení nelze nyní též sdělit,“ uvedl Jiří Turek.