Projekt se umístil na 15.místě z celkových 139 žádostí o dotace. Cílem projektu je vydat publikaci o památných stromech v okrese Litoměřice a zpřístupnit ji zejména dětem a žákům škol, pedagogickým a výchovným pracovníkům, ale i všem zájmovým, profesním, věkovým, sociálním a místním skupinám, jakož i ostatní široké veřejnosti.

Kniha zobrazí 61 památných stromů

„Publikace by měla obsahovat základní údaje, místa výskytu a barevné zobrazení 61 památných stromů Litoměřicka. Plánujeme ji v tištěné i elektronické podobě,“ říká o projektu jeden z jeho organizátorů Bohumil Krajča.

Publikaci bude distribuována všem základním školám, základním praktickým školám, speciálním základním školám a středním školám zřizovaným Ústeckým krajem. Dalším příjemcem publikace bude středisko ekologické výchovy a etiky - pracoviště Litoměřice a informační střediska v regionu okresu.

„Část výtisků chceme poskytnout za nízkou – dotovanou cenu široké veřejnosti, tzn. i sociálně slabším skupinám obyvatelstva,“ dodává Bohumil Krajča

Na vydání potřebují další finance

“Ministerstvo náš projekt dotuje pouze z 80 procent celkových finančních prostředků potřebných na realizaci projektu. Nyní nás čeká nejen samotná realizace projektu, ale zejména získání zbylých finančních prostředků k tomu, abychom projekt vůbec mohli realizovat. O finanční pomoc budeme žádat nejen Krajský úřad Ústeckého kraje, ale i městké úřady obcí s rozšířenou působností v okrese Litoměřice. Věříme, že nás podpoří nejen tyto úřady, ale i soukromé firmy či podniky,“ věří Bohumil Krajča.

Památné stromy jsou dominantami

„Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí je možno prohlásit dřeviny vynikající svým vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty, zvlášť cenné introdukované dřeviny a v neposlední řadě dřeviny historicky cenné, které jsou památníky historie, připomínají historické události nebo jsou s nimi spojeny různé pověsti a báje,“ vysvětluje na svých webových stránkách o památných stromech Marie Hrušková.

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je možno mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za „památné stromy“. Pro zabezpečení památných stromů před škodlivými vlivy je možné, aby orgán ochrany přírody, který vyhlašuje památné stromy, vymezil pro ně ochranné pásmo a stanovil podmínky ochrany.

„Velmi rád místa s těmito stromy navštěvuji. Jsou často nádherná a plná energie. Brzy se tak například chci vydat do tisové aleje k děčínskému zámku, kde je možné vidět 14 vzrostlých tisovců dvouřadých,“ řekl Pavel Groh z Litoměřic.