V poslední době se zvýšila nabídka biovýrobků, téměř každá síť supermarketů má nyní připraven pro zákazníky alespoň základní sortiment těchto výrobků. Jak to ale vypadá s původem biopotravin? Jakou měrou se na nich podílejí zemědělci na Litoměřicku? Jak se daří ekologickému zemědělství v našem regionu?

I běžná produkce potravin je v současné době díky přísným předpisům na vyšší kvalitativní úrovni. Svou roli v tomto ohledu hraje také například čistota vod či ovzduší. Nabídka biopotravin tuzemské produkce zatím není příliš bohatá, v celé ČR je v tomto režimu obhospodařováno pouze 900 hektarů orné půdy.V našem okrese je evidováno 1447 hektarů zemědělské půdy v režimu ekologického zemědělství, což je 2,4 procenta výměry. Z této plochy je asi 3,5 hektaru ovocných sadů, 70 hektarů orné půdy a zbytek jsou travní porosty.

V přechodném období je nyní 360 hektarů zemědělské půdy, což je 0,6 %. Z této výměry asi 27 hektarů firma Sady Čtveřín na Dobříňsku a asi 50 hektarů orné půdy. Zřejmě největší výměru - cca 70 ha obhospodařuje Karel Tachecí z Budyně - zelenina + polní plodiny. Mlýn Klíma v Křesíně buduje mlecí linku s denní kapacitou 6 tun, plánují spustit v březnu 2008 na mletí bioobilovin - hlavně pro pekárny. Poptávka bude jistě stoupat s rostoucí kupní silou a zdravým životným stylem. Problémem je vyšší podíl lidské práce v porovnání s komerčním zemědělství.