Během prvního dne dvoudenního workshopu „Odpad – stará zátěž, hodnotný materiál nebo energie?“, který probíhá v rámci projektu Znalosti o životním prostředí a trvale udržitelný rozvoj, si vyměňovali zkušenosti a informace o provozování skládek, možnostech centrálního zdroje tepla v obcích s využitím biomasy či využití solární energie.

„Do komunálního odpadu přicházejí věci, které do něj nepatří. Workshop má ukázat, k čemu se dají odpady, které se normálně vyvážejí na skládku, využít,“ uvedl třebívlický starosta Josef Seifert.

Německé zkušenosti ukazují, že v posledních 15 letech byla většina ze 300 skládek zavřena. „Zůstaly pouze tři. Odpad, který by na nich končil, je teď zpracováván – nejprve se vytřídí obaly, dále organické odpady, jenž bývají kompostovány nebo zpracovávány v zařízeních na výrobu bioplynu, a část zbytkového odpadu se také zpracovává na energii,“ vysvětlil Hans–Peter Gottfried z LEB Sachsenu e. V. „Provoz kompostáren je levnější, ale neprodukují žádnou energii a kromě toho mají ještě problémy s emisemi,“ dodal.

O zkušenostech malých obcí s provozováním skládky zde mluvil Ivo Hynl, předseda Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO).

„Požadavek projektu vznikl už před třemi lety, kdy se setkali zástupci Česka, Německa a Polska, mimo jiné i zástupci Centra životního prostředí v Drážďanech a ústecké univerzity. Projekt je spolufinancován z progranu Evropské unie INTERREG III A a obrací se na děti a mládež, malé a střední podniky a veřejnost,“ upřesnil koordinátor projektu Henry Seifert. Partnerem projektu je Svazek obcí Integro a Serviso, o. p. s. Workshop dnes pokračuje návštěvou třídírny odpadu v Drážďanech.