V posledních měsících se objevily informace o plánovaném rozvoji cyklostezek v Ústeckém kraji. Dostaly projekty, které se týkají Litoměřicka a Štětska, konkrétní podobu?

Jako příliš optimistická se jeví představa, že po letech, kdy v této oblasti podle mého názoru kraj poněkud zaspal, se všechny nedokončené trasy najednou dobudují. Proto byly stanoveny čtyři páteřní cyklotrasy, na které bude prioritně zaměřena pozornost. Jedná se o mezinárodní Labskou cyklostezku, dále pak o Krušnohorskou magistrálu a cyklotrasy podél řek Ohře a Ploučnice. Kraj jako koordinátor, ne však vlastník pozemků, by měl zajistit dokumentaci pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí. Současně budou probíhat jednání se zástupci dotčených obcí a mikroregionů o nejvhodnějších variantách dalšího postupu.
Každá stavba musí totiž mít již ve fázi územního řízení vypořádány majetkoprávní vztahy, které jsou odvislé od jednotlivých vlastníků. Ve hře jsou varianty odkupu pozemků, zřízení věcného břemene nebo dlouhodobé pronájmy řešené s vlastníkem či organizací pověřenou správou nemovitostí, například České dráhy, Povodí Labe a podobně. Počítá se také s variantou pronájmu pozemků větším městům, která mají podobně jako kraj největší šanci získat na realizaci finanční zdroje. Ať už ze Státního fondu dopravní infrastruktury, z Ministerstva pro místní rozvoj či prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) z EU. Právě třetí možnost se jeví jako nejzajímavější, jelikož žadatel by měl mít možnost získat přímou nevratnou dotaci až do výše 85 % z uznatelných nákladů. Co se týče naší oblasti, konkrétně Štětska, Podřipska a Litoměřicka, některé obce si v mezidobí nechaly zpracovat část plánovací dokumentace, která by měla proces přípravy k územnímu rozhodnutí urychlit. Přislíbila jsem starostům svoji maximální pomoc a podporu, protože je i mojí prioritou, aby se po nových či stávajících opravených komunikacích, které končí mnohdy v polích, mohli co nejdříve svézt první cyklisté.