Přes dlouholetou práci v Socilogickém ústavu a Vaše další působení v personálním oddělení firmy Glavunion Teplice, a.s. a školitelské činnosti ve společnosti Inventa, s.r.o. jste se vrátil zpět do Litoměřic a začal jste úzce spolupracovat s Okresní hospodářskou komorou v Litoměřicích.

Co Vás k tomu kroku přimělo?

Jako litoměřičana mne to časem začalo táhnout domů. Navázal jsem spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Litoměřicích a jako cílovou skupinu pro naši další práci jsme si v OHK stanovili střední a menší firmy z našeho regionu. Chceme jim poskytovat komplexní služby nejen v oblasti vzdělávání, ale také jim napomoci v oblasti řízení jejich společností. To již provádíme několik let a řekl bych, že s hmatatelným výsledkem.

Jakým způsobem tedy spolupracujete s firmami?
Především odkrýváme potřeby jejich podniků a na dané téma školíme jejich majitele, management a zaměstnance. Snažíme se majitele a vedoucí zaměstnance naučit pracovat s lidmi, zde je doopravdy kolikrát pole neorané. Učíme podnikatele a management jak správně motivovat zaměstnance, jak stanovovat vlastní cíle firmy a jak určovat priority, jakým způsobem měřit výkonnost, aby firma jen tak nevznikla, nezačala samovolně růst a existovat. Protože potom bez zavedení správných postupů uvnitř podniku přijdou zákonitě jeho existenční problémy. Pracujeme tím způsobem, že se snažíme změřit jejich bariéry vnitřní výkonnosti, určit priority a stanovit prostředky k odbourání těchto bariér.

Kde si myslíte, že jsou slabiny našich podnikatelů?
Velkým problémem spousty podnikatelů a managementu je to, že si nedovedou představit především to, že pracují s člověkem. Že každý má své meze, své limity, ale také má samozřejmě své cíle a i zaměstnanci mají své sny. To je potřeba si uvědomit a nezapomínat na to při řízení, jak nerad říkám „lidských zdrojů“.

Co je tedy Vaším hlavním cílem?
Mnoho kolegů si myslí, že jsem spadnul z měsíce. Můj skromný nastavený cíl, který se snažím naplňovat, je takový, aby se firmy se kterými pracuji staly ostrůvky pozitivní deviace, a aby tam lidé chodili rádi, přinášeli do nich užitek a byli dobře placeni.