V loňském roce strážníci asistovali při 163 případech s Policií ČR a při 15 dopravních nehodách, zadrželi sedm pachatelů trestné činnosti a zjistili čtyři osoby hledané PČR. Řešili 113 událostí spojených se zvířaty, což byly převážně odchyty. V 590 případech pomohli občanům nacházející se v různých problémových situacích. Proti 737 přestupkům provedeným v blokovém řízení v roce 2013 se jejich počet snížil o 150. Naopak o sto procent na 77 případů se zvýšilo porušování obecně závazných vyhlášek. Poklesly i přestupky na úseku dopravy na pozemních komunikacích.

„Pokud má dojít ke zlepšení situace na úseku přestupků, je nevyhnutelná velmi úzká součinnost a spolupráce mezi Městskou policií, Policií ČR a na to navazující úzká spolupráce a podpora ze strany nekonfliktní části populace. Bez jejich aktivní pomoci nelze problém zvaný kriminalita a protispolečenské jednání řešit. Pomoci by mělo posilování důvěry dostatečnou komunikací s občany v rámci veřejných setkávání a seznamováním je s činností, výsledky a možnostmi jejich práce. Činnost strážníků z mého pohledu nelze hodnotit jen podle počtu a výše vybraných pokut, ale měla by být posuzována z hlediska kvality, to je spokojenost občanů s jejich činností, jejich vnímání pocitu bezpečí, a na to navazující úroveň kriminality a protiprávního jednání jako celku," uvedl vedoucí strážník Zdeněk Cuchý.

Ve Štětí se osvědčila už několikaletá práce asistentů prevence kriminality.

Ti navštěvují sociálně vyloučené lokality nebo problémová místa, jsou členy pracovních skupin v rámci Lokálního partnerství, pravidelně se zúčastňují setkání terénních pracovníků a úzce spolupracují s odborem sociální věcí.

Osvědčilo se rovněž jednání s domovníky v domech se sociálním nájmem v sociálně vyloučených lokalitách. Ke zjištění zhruba 80 přestupků, z toho bylo 22 v dopravě a 11 případů předaných PČR, výrazně napomohla modernizace třináctibodového kamerového systému.

„V loňském roce jsme zvýšily požadavky na profesionální výkon služby strážníků. Zahájena byla jejich služební příprava pod vedením instruktorů Policie ČR, a to jak po střelecké a taktické stránce, tak ve zdokonalování a osvojování základních znalostí a dovedností nezbytných pro policejní službu, v ovládání donucovacích prostředků s ohledem na vlastní bezpečnost," dodává Zdeněk Cuchý.

Městská policie Štětí má 18 strážníků a čtyři asistenty prevence kriminality, funkci mentora vykonává vedoucí strážník a z titulu dotací od Ministerstva vnitra zaměstnává manažera prevence kriminality. V rtoce 2014 hospodařila s rozpočtem přes 12,6 milionu korun, činnost prevence kriminality pokrylo 955 tisíc korun.