Litoměřice mají mnoho lákadel pro turisty, ale také milovníci historie a umění si ve městě na soutoku Labe a Ohře přijdou na své. Každý ví, že tu sídlí Severočeská galerie výtvarného umění (SGVU). Méně známá je už Galerie a muzeum litoměřické diecéze, které spravuje právě SGVU.

To potvrzuje i Alena Beránková, která má na starosti registr sbírek. „Ačkoliv se jedná o expozici jednoznačně výjimečnou a v rámci severních Čech naprosto ojedinělou, do povědomí uměnímilovných lidí zatím příliš nepronikla," říká. Což konec konců dokládají i čísla návštěvnosti SGVU a Galerie a muzea. Návštěvnost za rok 2011, jak se lze dočíst ve výroční zprávě, byla v případě první instituce 16 175 a u druhé 1 516 návš- těvníků.

Unikáty na adrese Mírové náměstí 24

Přitom Galerie a muzeum litoměřické diecéze (GMLD) nabízí zhlédnutí skutečných unikátů. Jestliže se do Litoměřic chystáte, neměli byste původně gotický dům č. p. 24 na Mírovém náměstí, kde jsou od roku 1995 zpřístupněna díla ze sbírek Biskupství litoměřického, vynechat.

Středověká stavba s letopočtem 1513 ve štítku nad oknem prvního patra a s podloubím bývala původně dvoupatrová, v přízemí zachovává dispozici mázhausu se schodištěm do horních prostor domu. Právě tady objevíte výběr z bohatých sbírek diecézního muzea, jehož základ byl položen v poslední čtvrtině 19. století. Muzeum litoměřického biskupství bylo svým založením roku 1885 nejstarší v rakousko-uherské monarchii a znovu zpřístupněné veřejnosti jako první po roce 1989.

Opravdové unikáty naleznete v Galerii a muzeu litoměřické diecéze. Nejstarší, veřejnosti zpřístupněná díla vznikla kolem let 1180 - 1190.Do povědomí není lehké proniknout

Jak se kromě internetových stránek návštěvníci SGVU dozvědí o možnosti prohlídky domu na náměstí, v němž je GMLD?

„Kromě internetových stránek rozesíláme informaci o expozici litoměřické diecéze do periodik a propagačních materiálů v rámci placené i neplacené inzerce. Jedná se o čtrnáctideník Ateliér, časopis Art and Antique, informační materiály Průvodce po pražských galeriích, Česká kultura, Kulturní a sportovní kalendář Euroregionu Elbe/Labe," rekapituluje Alena Beránková další snahy, jak více dostat lidem do povědomí existenci GMLD.

Zřízení diecézního muzea

„Základ sbírek diecézního muzea v Litoměřicích byl položen již v době episkopátu Antonína Ludvíka Frinda, který do biskupské rezidence soustředil některé ohrožené obrazy a plastiky z litoměřické diecéze. K vlastnímu založení došlo v roce 1885 za biskupa Emanuela Jana Schöbela. V „Consistorial Currende" ze dne 3. 9. 1885 byla otištěna zpráva o zřízení diecézního muzea, ve které byly vypsány důvody, proč bylo muzeum zřízeno, i oblasti, kterých se bude činnost muzea dotýkat obrazy, sochy, paramenta, preciosa, ostatní devocionální předměty, zvony, náhrobníky, odborná literatura, fotografie…," přibližuje počátky muzea diecézní konzervátorka Lada Hlaváčková.

Prvním biskupským konzervátorem byl jmenován profesor teologie z kněžského semináře v Litoměřicích dr. Vinzenz Luksch, který vedl muzeum až do své smrti. Luksch byl fundovaným kunsthistorikem působil jako korespondent při Centrální komisi pro umělecké a historické památky ve Vídni, později jako konzervátor zmíněné komise pro II. sekci (architektura, malířství) pro okresy Litoměřice, Roudnice, Děčín). Byl soukromým sběratelem i aktivním veřejným činitelem. Dlouholeté přátelství ho pojilo s litoměřickým malířem a restaurátorem Eberhardem Eysertem. „V letech 1886-1890 vydával Luksch „Mittheilungen aus dem Diözesanmuseum", kde psal o nových akvizicích diecézního muzea, seznamoval se zásadami péče o církevní památky jak v teoretické, tak praktické rovině, recenzoval soudobou odbornou literaturu a podobně. Bohužel jeho stěžejní dílo „Kunsttopographie des Leitmeritzer Bezirkes" zůstalo pouze ve strojopise," poukazuje na aktivity svého předchůdce Lada Hlaváčková.

Připomíná, že diecézní muzeum se od roku 1886 nacházelo v přízemí biskupské rezidence v bývalých koňských stájích, které byly adaptovány pro potřeby muzea. Nebylo veřejně přístupné, s jeho sbírkami se mohla seznámit jen odborná veřejnost. Po smrti Vinzenze Luksche muzeum stagnovalo, v roce 1940 převzalo sbírky městské muzeum (Stadtmuseum), část dále převzala v roce 1956 nově založená Severočeská galerie výtvarného umění a bývalé exponáty diecézního muzea nyní tvoří základ její sbírky starého umění (například Mistr litoměřického oltáře, Mistr IW).

Další exponáty ze sbírek litoměřických biskupů již 17 let zpřístupňuje veřejnosti Galerie a muzeum litoměřické diecéze pod správou SGVU.

Nejstaršími uměleckými díly jsou tři kamenné románské plastiky, pravděpodobně evangelistů, a kamenná hlava se zbytky polychromie z kostela sv. Petra a Pavla v nedalekých Žitenicích z let kolem 1180-1190. Jedná se o ojedinělá díla vrcholně románská, jejichž provenience zřejmě souvisí s pražskou sochařskou produkcí a s dobovou příslušností Žitenic k vyšehradské kapitule. „Tři postavy evangelistů jsou výjimečné kvalitou sochařské práce," upozorňuje Alena Beránková.

Opravdové unikáty naleznete v Galerii a muzeu litoměřické diecéze. Nejstarší, veřejnosti zpřístupněná díla vznikla kolem let 1180 - 1190.

Zcela výjimečným a zásadním dílem je nizozemská práce deska Madona v Uzavřené zahradě z roku 1494 od Mistra Tiburtinské Sibylly. „Obraz pochází z okruhu tzv. nizozemských primitivů pro dané období má ovšem slovo primitiv jiný význam, než jak ho chápeme dnes, primitiv zde označuje časnost. Bravurně namalovaný a rokem 1494 datovaný obraz menších rozměrů nám vypráví bohatý příběh inspirovaný biblickým textem Písně písní," popisuje Alena Beránková. Toto nevelké dílo patří k tomu nejcennějšímu, co vzniklo v Nizozemí na konci 15. století.

Polyptych z Dubí, benátská práce Jacobella di Bonomo, reprezentuje italské umění 14. století: sedm malovaných desek je zasazeno do novogotického rámce, který býval nejspíš součástí většího oltářního celku. Výšivka znázorňující Ukládání Krista do hrobu, kde je Kristovo tělo zastoupeno tzv. Turínským plátnem, je italská práce z oblasti uměleckého řemesla, odjakživa těsně spjatého s církevním životem.

Osm samostatných dřevěných desek oltáře sv. Olafa Norského od bruselského mistra z roku 1520 představuje šest výjevů ze života Panny Marie a Ježíše: Zvěstování, Narození Páně, Hostina v domě Šimonově, Vzkříšení Lazara, Vjezd do Jeruzaléma, Proměnění Páně, dva výjevy jsou věnované sv. Olafu Norskému: Sv. Olaf nad přemoženým symbolem pohanství, Sv. Olaf Norský se sv. Augustinem.

Obraz signovaný dráčkem s křídly

Bezprostředně po roce 1520 vzniká obraz Sv. Antonín poustevník, dílo jednoho z největších německých malířů nastupující renesance Lucase Cranacha staršího. Obraz světce s vizemi pokoušení ďábly je signován okřídleným dráčkem. Sílu mistrova uměleckého vlivu ukazuje sousední Madona s náhrdelníkem, dílo Cranachova pozdního následovníka, stejně jako o deset let mladší Votivní obraz ze Šopky s námětem Vzkříšeného Krista mezi donátorem a Smrtí, dílo Mistra IW, žáka Lucase Cranacha staršího.

Baroko z druhého patra

Druhé patro Diecézního muzea je věnováno umění baroknímu. „Díla překvapí diváka svou kvalitou," poukazuje na další, neméně významnou část sbírek Alena Beránková.

Hlavním tématem třetí místnosti je klanění králů a klanění pastýřů zpracované různými autory. Klanění tří králů flámského malíře 1. poloviny 17. století je inspirováno tvorbou Petruse Paula Rubense, hlavního představitele antverpské malířské školy. Náš neznámý autor dokonce použil i určité doslovné citace z Rubensových děl. Jan Steen z Leidenu je autorem Klanění pastýřů z roku kolem 1653. Klanění pastýřů bylo oblíbeným námětem především u holandských malířů 17. století, kteří ho pojímali jako žánrovou scénu ze soudobého venkovského života.

Dalším holandským umělcem je Jacob Willemsz. de Wet, který ve své tvorbě čerpal z díla Rembrandta van Rijn. Rembrandtem inspirované je i magicky působící Klanění tří králů ze 40. let 17. století, kde tajemného účinku je dosaženo velmi působivým střídáním prudce osvětlených míst se zastíněnými. Autorem dalšího Klanění tří králů z Třebenic z roku kolem 1525 je Pieter Coecke van Aelst.

Škréta, Brandl, Reiner, Braun…

Opravdové unikáty naleznete v Galerii a muzeu litoměřické diecéze. Nejstarší, veřejnosti zpřístupněná díla vznikla kolem let 1180 - 1190.V poslední místnosti jsou barokní obrazy už opět různých námětů. Obraz Sv. Matouš s andělem datován k roku 1666 byl malován pro kostel v nedalekých Křešicích Karlem Škrétou z podnětu biskupa Maxmiliána Rudolfa Schleinitze. Karel Škréta jako první zprostředkoval českému prostředí znalost barokní malby, kterou si osvojil při svém pobytu v zahraničí.

Z okruhu dalšího velmi významného autora českého baroka, Petra Brandla, jsou obrazy Sv. Jeroným a Sv. Eustach z první poloviny 18. století.

Dílem Antona Kerna je obraz Obětování Krista v chrámu ze 40. let 18. století a Václav Vavřinec Reiner je autorem plátna Sen sv. Jakuba z roku 1737. Plastickou barokní tvorbu zastupují dva dřevění Andělé od Matyáše Bernarda Brauna z roku 1725.

Ve vitrínách v expozici muzea jsou také vystaveny ukázky propracovanosti uměleckého řemesla kalichy, ciboria, monstrance, kněžská roucha, ale i biskupská mitra a pontifikální rukavice.

„Takto cennou sbírku je pochopitelně nutné dostatečně bezpečnostně zajistit, k čemuž slouží moderní bezpečnostní systém," uzavírá Alena Beránková.