Odpověď: Řádná přihláška pohledávky má pro běh lhůty pro promlčení a zánik práv stejné účinky jako podání žaloby. Rozhodující je datum, kdy byla přihláška podána na poště nebo doručena přímo do soudní podatelny. Pozor ovšem v případě tzv. incidenční žaloby. Pokud je nevykonatelná přihláška konkurzním správcem popřena, vyzve správce věřitele k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Lhůta k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí nevykonatelné pohledávky v konkurzu není lhůtou procesní, nýbrž lhůtou hmotněprávní, k jejímuž zachování je nezbytné, aby žaloba nejpozději posledního dne lhůty došla soudu. Promeškání této lhůty nelze prominout.