Odpověď: Osoba, která uzavřela registrované partnerství, má po dobu trvání partnerství právo užívat byt, jenž je v nájmu druhého partnera a práva s tím spojená, tzn. že má vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno. Uzavřením partnerství však (na rozdíl od uzavření manželství) nevzniká společný nájem bytu, jehož nájemcem je jeden z partnerů. Stejně tak společný nájem bytu nevzniká, pokud se stane jeden z partnerů nájemcem bytu (družstevního bytu) za trvání partnerství. Nic však nebrání tomu, aby partnerům vznikl společný nájem bytu dohodou. (U družstevního bytu může společný nájem vzniknout vždy jen mezi manžely.)
Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, stává se nájemcem partner, / případně další zákonem vyjmenované osoby /, který prokáže, že s ním žil v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemá vlastní byt. Případným zrušením, popřípadě vyslovením neplatnosti nebo neexistence partnerství zaniká právo partnera, který není nájemcem bytu, tento byt nadále užívat.