Odpověď: Řádná přihláška pohledávky má pro běh lhůty pro promlčení a zánik práv stejné účinky jako podání žaloby. Rozhodující je přitom datum, kdy byla přihláška podána na poště nebo doručena přímo do soudní podatelny. Pozor ovšem v případě tzv. incidenční žaloby. Pokud je nevykonatelná přihláška konkurzním správcem popřena, vyzve správce věřitele k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky.

Lhůta k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí nevykonatelné pohledávky v konkursu není lhůtou procesní, nýbrž lhůtou hmotněprávní, k jejímuž zachování je nezbytné, aby žaloba nejpozději posledního dne lhůty došla k soudu. Zmeškání této lhůty nelze prominout. Soud, který ve sporu o určení pravosti, výše nebo pořadí nevykonatelné pohledávky v konkursu zjistí, že žaloba byla podána opožděně, žalobu zamítne, aniž by prováděl dokazování o něčem jiném než o skutečnostech, z nichž se závěr o opožděnosti žaloby podává.